Main Index: Hebrew Transliteration

 

2 Chronicles 32

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

32:1 `xry hdbrym vh`mt h`lh b` $nxryb mlk-`svr vyb` byhvdh vyxn jl- hjrym hb&rvt vy`mr lbqjm `lyv.

32:2 vyr` yxzqyhv ky-b` $nxryb vpnyv lmlxmh jl-yrvslm.

32:3 vyvj& jm-sryv vgbryv l$tvm `t-mymy hjynvt `sr mxv& ljyr vyjzrvhv.

32:4 vyqb&v jm-rb vy$tmv `t-kl-hmjynvt v`t-hnxl hsv+p btvk-h`r& l`mr lmh ybv`v mlky `svr vm&`v mym rbym.

32:5 vytxzq vybn `t-kl-hxvmh hprv&h vyjl jl-hmgdlvt vlxv&h hxvmh `xrt vyxzq `t-hmlv` jyr dvyd vyjs slx lrb vmgnym.

32:6 vytn sry mlxmvt jl-hjm vyqb&m `lyv `l-rxvb sjr hjyr vydbr jl- lbbm l`mr.

32:7 xzqv v`m&v `l-tyr`v v`l-txtv mpny mlk `svr vmlpny kl-hhmvn `sr-jmv ky-jmnv rb mjmv.

32:8 jmv zrvj bsr vjmnv yhvh `lhynv ljzrnv vlhlxm mlxmtnv vy$mkv hjm jl-dbry yxzqyhv mlk-yhvdh.

32:9 `xr zh slx $nxryb mlk-`svr jbdyv yrvslymh vhv` jl-lkys vkl- mmsltv jmv jl-yxzqyhv mlk yhvdh vjl-kl-yhvdh `sr byrvslm l`mr.

32:10 kh `mr $nxryb mlk `svr jl-mh `tm b+xym vysbym bm&vr byrvslm.

32:11 hl` yxzqyhv m$yt `tkm ltt `tkm lmvt brjb vb&m` l`mr yhvh `lhynv y&ylnv mkp mlk `svr.

32:12 hl`-hv` yxzqyhv h$yr `t-bmtyv v`t-mzbxtyv vy`mr lyhvdh vlyrvslm l`mr lpny mzbx `xd tstxvv vjlyv tq+yrv.

32:13 hl` tdjv mh jsyty `ny v`bvty lkl jmy h`r&vt hykvl yklv `lhy gvy h`r&vt lh&yl `t-`r&m mydy.

32:14 my bkl-`lhy hgvym h`lh `sr hxrymv `bvty `sr ykvl lh&yl `t- jmv mydy ky yvkl `lhykm lh&yl `tkm mydy.

32:15 vjth `l-ysy` `tkm xzqyhv v`l-y$yt `tkm kz`t v`l-t`mynv lv ky- l` yvkl kl-`lvh kl-gvy vmmlkh lh&yl jmv mydy vmyd `bvty `p ky `lhykm l`-y&ylv `tkm mydy.

32:16 vjvd dbrv jbdyv jl-yhvh h`lhym vjl yxzqyhv jbdv.

32:17 v$prym ktb lxrp lyhvh `lhy ysr`l vl`mr jlyv l`mr k`lhy gvy h`r&vt `sr l`-h&ylv jmm mydy kn l`-y&yl `lhy yxzqyhv jmv mydy.

32:18 vyqr`v bqvl-gdvl yhvdyt jl-jm yrvslm `sr jl-hxvmh lyr`m vlbhlm lmjn ylkdv `t-hjyr.

32:19 vydbrv `l-`lhy yrvslm kjl `lhy jmy h`r& mjsh ydy h`dm.

32:20 vytpll yxzqyhv hmlk vysjyhv bn-`mv& hnby` jl-z`t vyzjqv hsmym.

32:21 vyslx yhvh ml`k vykxd kl-gbvr xyl vngyd vsr bmxnh mlk `svr vysb bbst pnym l`r&v vyb` byt `lhyv vmy&y`v mjyv sm hpylhv bxrb.

32:22 vyvsj yhvh `t-yxzqyhv v`t ysby yrvslm myd $nxryb mlk-`svr vmyd-kl vynhlm m$byb.

32:23 vrbym mby`ym mnxh lyhvh lyrvslm vmgdnvt lyxzqyhv mlk yhvdh vyns` ljyny kl-hgvym m`xry-kn.

32:24 bymym hhm xlh yxzqyhv jd-lmvt vytpll `l-yhvh vy`mr lv vmvpt ntn lv.

32:25 vl`-kgml jlyv hsyb yxzqyhv ky gbh lbv vyhy jlyv q&p vjl- yhvdh vyrvslm.

32:26 vyknj yxzqyhv bgbh lbv hv` vysby yrvslm vl`-b` jlyhm q&p yhvh bymy yxzqyhv.

32:27 vyhy lyxzqyhv jsr vkbvd hrbh m`d v`&rvt jsh-lv lk$p vlzhb vl`bn yqrh vlbsmym vlmgnym vlkl kly xmdh.

32:28 vm$knvt ltbv`t dgn vtyrvs vy&hr v`rvt lkl-bhmh vbhmh vjdrym l`vrvt.

32:29 vjrym jsh lv vmqnh-&`n vbqr lrb ky ntn-lv `lhym rkvs rb m`d.

32:30 vhv` yxzqyhv $tm `t-mv&` mymy gyxvn hjlyvn vyysrm lm+h-mjrbh ljyr dvyd vy&lx yxzqyhv bkl-mjshv.

32:31 vkn bmly&y sry bbl hmslxym jlyv ldrs hmvpt `sr hyh b`r& jzbv h`lhym ln$vtv ldjt kl-blbbv.

32:32 vytr dbry yxzqyhv vx$dyv hnm ktvbym bxzvn ysjyhv bn-`mv& hnby` jl-$pr mlky-yhvdh vysr`l.

32:33 vyskb yxzqyhv jm-`btyv vyqbrhv bmjlh qbry bny-dvyd vkbvd jsv- lv bmvtv kl-yhvdh vysby yrvslm vymlk mnsh bnv txtyv.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase