Main Index: Hebrew Transliteration

 

2 Chronicles 33

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

33:1 bn-stym jsrh snh mnsh bmlkv vxmsym vxms snh mlk byrvslm.

33:2 vyjs hrj bjyny yhvh ktvjbvt hgvym `sr hvrys yhvh mpny bny ysr`l.

33:3 vysb vybn `t-hbmvt `sr nt& yxzqyhv `byv vyqm mzbxvt lbjlym vyjs `srvt vystxv lkl-&b` hsmym vyjbd `tm.

33:4 vbnh mzbxvt bbyt yhvh `sr `mr yhvh byrvslm yhyh-smy ljvlm.

33:5 vybn mzbxvt lkl-&b` hsmym bsty x&rvt byt-yhvh.

33:6 vhv` hjbyr `t-bnyv b`s bgy bn-hnm vjvnn vnxs vksp vjsh `vb vydjvny hrbh ljsvt hrj bjyny yhvh lhkjy$v.

33:7 vysm `t-p$l h$ml `sr jsh bbyt h`lhym `sr `mr `lhym `l-dvyd v`l-slmh bnv bbyt hzh vbyrvslm `sr bxrty mkl sb+y ysr`l `sym `t- smy ljylvm.

33:8 vl` `v$yp lh$yr `t-rgl ysr`l mjl h`dmh `sr hjmdty l`btykm rq `m-ysmrv ljsvt `t kl-`sr &vytym lkl-htvrh vhxqym vhmsp+ym byd- msh.

33:9 vytj mnsh `t-yhvdh vysby yrvslm ljsvt rj mn-hgvym `sr hsmyd yhvh mpny bny ysr`l.

33:10 vydbr yhvh `l-mnsh v`l-jmv vl` hqsybv.

33:11 vyb` yhvh jlyhm `t-sry h&b` `sr lmlk `svr vylkdv `t-mnsh bxxym vy`$rhv bnxstym vyvlykhv bblh.

33:12 vkh&r lv xlh `t-pny yhvh `lhyv vyknj m`d mlpny `lhy `btyv.

33:13 vytpll `lyv vyjtr lv vysmj txntv vysybhv yrvslm lmlkvtv vydj mnsh ky yhvh hv` h`lhym.

33:14 v`xry-kn bnh xvmh xy&vnh ljyr-dvyd mjrbh lgyxvn bnxl vlbv` bsjr hdgym v$bb ljpl vygbyhh m`d vysm sry-xyl bkl-hjrym hb&rvt byhvdh.

33:15 vy$r `t-`lhy hnkr v`t-h$ml mbyt yhvh vkl-hmzbxvt `sr bnh bhr byt-yhvh vbyrvslm vyslk xv&h ljyr.

33:16 vykn `t-mzbx yhvh vyzbx jlyv zbxy slmym vtvdh vy`mr lyhvdh ljbvd `t-yhvh `lhy ysr`l.

33:17 `bl jvd hjm zbxym bbmvt rq lyhvh `lhyhm.

33:18 vytr dbry mnsh vtpltv `l-`lhyv vdbry hxzym hmdbrym `lyv bsm yhvh `lhy ysr`l hnm jl-dbry mlky ysr`l.

33:19 vtpltv vhjtr-lv vkl-x+`tv vmjlv vhmqmvt `sr bnh bhm bmvt vhjmyd h`srym vhp$lym lpny hknjv hnm ktvbym jl dbry xvzy.

33:20 vyskb mnsh jm-`btyv vyqbrhv bytv vymlk `mvn bnv txtyv.

33:21 bn-jsrym vstym snh `mvn bmlkv vstym snym mlk byrvslm.

33:22 vyjs hrj bjyny yhvh k`sr jsh mnsh `byv vlkl-hp$ylym `sr jsh mnsh `byv zbx `mvn vyjbdm.

33:23 vl` nknj mlpny yhvh khknj mnsh `byv ky hv` `mvn hrbh `smh.

33:24 vyqsrv jlyv jbdyv vymythv bbytv.

33:25 vykv jm-h`r& `t kl-hqsrym jl-hmlk `mvn vymlykv jm-h`r& `t- y`syhv bnv txtyv.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase