Main Index: Hebrew Transliteration

 

2 Chronicles 34

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

34:1 bn-smvnh snym y`syhv bmlkv vslsym v`xt snh mlk byrvslm.

34:2 vyjs hysr bjyny yhvh vylk bdrky dvyd `byv vl`-$r ymyn vsm`vl.

34:3 vbsmvnh snym lmlkv vhv` jvdnv njr hxl ldrvs l`lhy dvyd `byv vbstym jsrh snh hxl l+hr `t-yhvdh vyrvslm mn-hbmvt vh`srym vhp$lym vhm$kvt.

34:4 vynt&v lpnyv `t mzbxvt hbjlym vhxmnym `sr-lmjlh mjlyhm gdj vh`srym vhp$lym vhm$kvt sbr vhdq vyzrq jl-pny hqbrym hzbxym lhm.

34:5 vj&mvt khnym srp jl-mzbxvtym vy+hr `t-yhvdh v`t-yrvslm.

34:6 vbjry mnsh v`prym vsmjvn vjd-nptly bhr btyhm $byb.

34:7 vynt& `t-hmzbxvt v`t-h`srym vhp$lym ktt lhdq vkl-hxmnym gdj bkl-`r& ysr`l vysb lyrvslm.

34:8 vbsnt smvnh jsrh lmlkv l+hr h`r& vhbyt slx `t-spn bn-`&lyhv v`t-mjsyhv sr-hjyr v`t yv`x bn-yv`xz hmzkyr lxzq `t-byt yhvh `lhyv.

34:9 vyb`v `l-xlqyhv hkhn hgdvl vytnv `t-hk$p hmvb` byt-`lhym `sr `$pv-hlvym smry h$p myd mnsh v`prym vmkl s`ryt ysr`l vmkl-yhvdh vbnymn vysby yrvslm.

34:10 vytnv jl-yd jsh hml`kh hmpqdym bbyt yhvh vytnv `tv jvsy hml`kh `sr jsym bbyt yhvh lbdvq vlxzq hbyt.

34:11 vytnv lxrsym vlbnym lqnvt `bny mx&b vj&ym lmxbrvt vlqrvt `t- hbtym `sr hsxytv mlky yhvdh.

34:12 vh`nsym jsym b`mvnh bml`kh vjlyhm mpqdym yxt vjbdyhv hlvym mn-bny mrry vzkryh vmslm mn-bny hqhtym ln&x vhlvym kl-mbyn bkly- syr.

34:13 vjl h$blym vmn&xym lkl jsh ml`kh ljbvdh vjbvdh vmhlvym $vprym vs+rym vsvjrym.

34:14 vbhv&y`m `t-hk$p hmvb` byt yhvh m&` xlqyhv hkhn `t-$pr tvrt- yhvh byd-msh.

34:15 vyjn xlqyhv vy`mr `l-spn h$vpr $pr htvrh m&`ty bbyt yhvh vytn xlqyhv `t-h$pr `l-spn.

34:16 vyb` spn `t-h$pr `l-hmlk vysb jvd `t-hmlk dbr l`mr kl `sr- ntn byd-jbdyk hm jsym.

34:17 vytykv `t-hk$p hnm&` bbyt-yhvh vytnvhv jl-yd hmpqdym vjl-yd jvsy hml`kh.

34:18 vygd spn h$vpr lmlk l`mr $pr ntn ly xlqyhv hkhn vyqr`-bv spn lpny hmlk.

34:19 vyhy ksmj hmlk `t dbry htvrh vyqrj `t-bgdyv.

34:20 vy&v hmlk `t-xlqyhv v`t-`xyqm bn-spn v`t-jbdvn bn-mykh v`t spn h$vpr v`t jsyh jbd-hmlk l`mr.

34:21 lkv drsv `t-yhvh bjdy vbjd hns`r bysr`l vbyhvdh jl-dbry h$pr `sr nm&` ky-gdvlh xmt-yhvh `sr ntkh bnv jl `sr l`-smrv `bvtynv `t-dbr yhvh ljsvt kkl-hktvb jl-h$pr hzh.

34:22 vylk xlqyhv v`sr hmlk `l-xldh hnby`h `st slm bn-tvqht bn- x$rh svmr hbgdym vhy` yvsbt byrvslm bmsnh vydbrv `lyh kz`t.

34:23 vt`mr lhm kh-`mr yhvh `lhy ysr`l `mrv l`ys `sr-slx `tkm `ly.

34:24 kh `mr yhvh hnny mby` rjh jl-hmqvm hzh vjl-yvsbyv `t kl- h`lvt hktvbvt jl-h$pr `sr qr`v lpny mlk yhvdh.

34:25 txt `sr jzbvny vyq+yrv l`lhym `xrym lmjn hkjy$ny bkl mjsy ydyhm vttk xmty bmqvm hzh vl` tkbh.

34:26 v`l-mlk yhvdh hslx `tkm ldrvs byhvh kh t`mrv `lyv kh-`mr yhvh `lhy ysr`l hdbrym `sr smjt.

34:27 yjn rk-lbbk vtknj mlpny `lhym bsmjk `t-dbryv jl-hmqvm hzh vjl-ysbyv vtknj lpny vtqrj `t-bgdyk vtbk lpny vgm-`ny smjty n`m- yhvh.

34:28 hnny `$pk `l-`btyk vn`$pt `l-qbrtyk bslvm vl`-tr`ynh jynyk bkl hrjh `sr `ny mby` jl-hmqvm hzh vjl-ysbyv vysybv `t-hmlk dbr.

34:29 vyslx hmlk vy`$p `t-kl-zqny yhvdh vyrvslm.

34:30 vyjl hmlk byt-yhvh vkl-`ys yhvdh vysby yrvslm vhkhnym vhlvym vkl-hjm mgdvl vjd-q+n vyqr` b`znyhm `t-kl-dbry $pr hbryt hnm&` byt yhvh.

34:31 vyjmd hmlk jl-jmdv vykrt `t-hbryt lpny yhvh llkt `xry yhvh vlsmvr `t-m&vtyv vjdvtyv vxqyv bkl-lbbv vbkl-npsv ljsvt `t-dbry hbryt hktvbym jl-h$pr hzh.

34:32 vyjmd `t kl-hnm&` byrvslm vbnymn vyjsv ysby yrvslm kbryt `lhym `lhy `bvtyhm.

34:33 vy$r y`syhv `t-kl-htvjbvt mkl-h`r&vt `sr lbny ysr`l vyjbd `t kl-hnm&` bysr`l ljbvd `t-yhvh `lhyhm kl-ymyv l` $rv m`xry yhvh `lhy `bvtyhm.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase