Main Index: Hebrew Transliteration

 

2 Chronicles 35

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

35:1 vyjs y`syhv byrvslm p$x lyhvh vysx+v hp$x b`rbjh jsr lxds hr`svn.

35:2 vyjmd hkhnym jl-msmrvtm vyxzqm ljbvdt byt yhvh.

35:3 vy`mr llvym hmbvnym lkl-ysr`l hqdvsym lyhvh tnv `t-`rvn-hqds bbyt `sr bnh slmh bn-dvyd mlk ysr`l `yn-lkm ms` bktp jth jbdv `t-yhvh `lhykm v`t jmv ysr`l.

35:4 vhkvnv lbyt-`bvtykm kmxlqvtykm bktb dvyd mlk ysr`l vbmktb slmh bnv.

35:5 vjmdv bqds lplgvt byt h`bvt l`xykm bny hjm vxlqt byt-`b llvym.

35:6 vsx+v hp$x vhtqdsv vhkynv l`xykm ljsvt kdbr-yhvh byd-msh.

35:7 vyrm y`syhv lbny hjm &`n kbsym vbny-jzym hkl lp$xym lkl-hnm&` lm$pr slsym `lp vbqr slst `lpym `lh mrkvs hmlk.

35:8 vsryv lndbh ljm lkhnym vllvym hrymv xlqyh vzkryhv vyxy`l ngydy byt h`lhym lkhnym ntnv lp$xym `lpym vss m`vt vbqr sls m`vt.

35:9 vkvnnyhv vsmjyhv vntn`l `xyv vxsbyhv vyjy`l vyvzbd sry hlvym hrymv llvym lp$xym xmst `lpym vbqr xms m`vt.

35:10 vtkvn hjbvdh vyjmdv hkhnym jl-jmdm vhlvym jl-mxlqvtm km&vt hmlk.

35:11 vysx+v hp$x vyzrqv hkhnym mydm vhlvym mpsy+ym.

35:12 vy$yrv hjlh lttm lmplgvt lbyt-`bvt lbny hjm lhqryb lyhvh kktvb b$pr msh vkn lbqr.

35:13 vybslv hp$x b`s kmsp+ vhqdsym bslv b$yrvt vbdvdym vb&lxvt vyry&v lkl-bny hjm.

35:14 v`xr hkynv lhm vlkhnym ky hkhnym bny `hrn bhjlvt hjvlh vhxlbym jd-lylh vhlvym hkynv lhm vlkhnym bny `hrn.

35:15 vhmsrrym bny-`$p jl-mjmdm km&vt dvyd v`$p vhymn vydtvn xvzh hmlk vhsjrym lsjr vsjr `yn lhm l$vr mjl jbdtm ky-`xyhm hlvym hkynv lhm.

35:16 vtkvn kl-jbvdt yhvh byvm hhv` ljsvt hp$x vhjlvt jlvt jl mzbx yhvh km&vt hmlk y`syhv.

35:17 vyjsv bny-ysr`l hnm&`ym `t-hp$x bjt hhy` v`t-xg hm&vt sbjt ymym.

35:18 vl`-njsh p$x kmhv bysr`l mymy smv`l hnby` vkl-mlky ysr`l l`- jsv kp$x `sr-jsh y`syhv vhkhnym vhlvym vkl-yhvdh vysr`l hnm&` vyvsby yrvslm.

35:19 bsmvnh jsrh snh lmlkvt y`syhv njsh hp$x hzh.

35:20 `xry kl-z`t `sr hkyn y`syhv `t-hbyt jlh nkv mlk-m&rym lhlxm bkrkmys jl-prt vy&` lqr`tv y`syhv.

35:21 vyslx `lyv ml`kym l`mr mh-ly vlk mlk yhvdh l`-jlyk `th hyvm ky `l-byt mlxmty v`lhym `mr lbhlny xdl-lk m`lhym `sr-jmy v`l- ysxytk.

35:22 vl`-h$b y`syhv pnyv mmnv ky lhlxm-bv htxps vl` smj `l-dbry nkv mpy `lhym vyb` lhlxm bbqjt mgdv.

35:23 vyrv hyrym lmlk y`syhv vy`mr hmlk ljbdyv hjbyrvny ky hxlyty m`d.

35:24 vyjbyrhv jbdyv mn-hmrkbh vyrkybhv jl rkb hmsnh `sr-lv vyvlykhv yrvslm vymt vyqbr bqbrvt `btyv vkl-yhvdh vyrvslm mt`blym jl-y`syhv.

35:25 vyqvnn yrmyhv jl-y`syhv vy`mrv kl-hsrym vhsrvt bqynvtyhm jl- y`syhv jd-hyvm vytnvm lxq jl-ysr`l vhnm ktvbym jl-hqynvt.

35:26 vytr dbry y`syhv vx$dyv kktvb btvrt yhvh.

35:27 vdbryv hr`snym vh`xrnym hnm ktvbym jl-$pr mlky-ysr`l vyhvdh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase