Main Index: Hebrew Transliteration

 

Ezra 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

2:1 v`lh bny hmdynh hjlym msby hgvlh `sr hglh nbvkdn&vr mlk-bbl lbbl vysvbv lyrvslm vyhvdh `ys ljyrv.

2:2 `sr-b`v jm-zrbbl ysvj nxmyh sryh rjlyh mrdky blsn m$pr bgvy rxvm bjnh m$pr `nsy jm ysr`l.

2:3 bny prjs `lpym m`h sbjym vsnym.

2:4 bny sp+yh sls m`vt sbjym vsnym.

2:5 bny `rx sbj m`vt xmsh vsbjym.

2:6 bny-pxt mv`b lbny ysvj yv`b `lpym smnh m`vt vsnym jsr.

2:7 bny jylm `lp m`tym xmsym v`rbjh.

2:8 bny ztv` tsj m`vt v`rbjym vxmsh.

2:9 bny zky sbj m`vt vssym.

2:10 bny bny ss m`vt `rbjym vsnym.

2:11 bny bby ss m`vt jsrym vslsh.

2:12 bny jzgd `lp m`tym jsrym vsnym.

2:13 bny `dnyqm ss m`vt ssym vssh.

2:14 bny bgvy `lpym xmsym vssh.

2:15 bny jdyn `rbj m`vt xmsym v`rbjh.

2:16 bny-`+r lyxzqyh tsjym vsmnh.

2:17 bny b&y sls m`vt jsrym vslsh.

2:18 bny yvrh m`h vsnym jsr.

2:19 bny xsm m`tym jsrym vslsh.

2:20 bny gbr tsjym vxmsh.

2:21 bny byt-lxm m`h jsrym vslsh.

2:22 `nsy n+ph xmsym vssh.

2:23 `nsy jntvt m`h jsrym vsmnh.

2:24 bny jzmvt `rbjym vsnym.

2:25 bny qryt jrym kpyrh vb`rvt sbj m`vt v`rbjym vslsh.

2:26 bny hrmh vgbj ss m`vt jsrym v`xd.

2:27 `nsy mkm$ m`h jsrym vsnym.

2:28 `nsy byt-`l vhjy m`tym jsrym vslsh.

2:29 bny nbv xmsym vsnym.

2:30 bny mgbys m`h xmsym vssh.

2:31 bny jylm `xr `lp m`tym xmsym v`rbjh.

2:32 bny xrm sls m`vt vjsrym.

2:33 bny-ld xdyd v`vnv sbj m`vt jsrym vxmsh.

2:34 bny yrxv sls m`vt `rbjym vxmsh.

2:35 bny $n`h slst `lpym vss m`vt vslsym.

2:36 hkhnym bny ydjyh lbyt ysvj tsj m`vt sbjym vslsh.

2:37 bny `mr `lp xmsym vsnym.

2:38 bny psxvr `lp m`tym `rbjym vsbjh.

2:39 bny xrm `lp vsbjh jsr.

2:40 hlvym bny-ysvj vqdmy`l lbny hvdvyh sbjym v`rbjh.

2:41 hmsrrym bny `$p m`h jsrym vsmnh.

2:42 bny hsjrym bny-slvm bny-`+r bny-+lmvn bny-jqvb bny x+y+` bny sby hkl m`h slsym vtsjh.

2:43 hntynym bny-&yx` bny-xsvp` bny +bjvt.

2:44 bny-qr$ bny-$yjh` bny pdvn.

2:45 bny-lbnh bny-xgbh bny jqvb.

2:46 bny-xgb bny-smly bny xnn.

2:47 bny-gdl bny-gxr bny r`yh.

2:48 bny-r&yn bny-nqvd` bny gzm.

2:49 bny-jz` bny-p$x bny b$y.

2:50 bny-`$nh bny-mjynym bny npy$ym.

2:51 bny-bqbvq bny-xqvp` bny xrxvr.

2:52 bny-b&lvt bny-mxyd` bny xrs`.

2:53 bny-brqv$ bny-$y$r` bny-tmx.

2:54 bny n&yx bny x+yp`.

2:55 bny jbdy slmh bny-$+y bny-h$prt bny prvd`.

2:56 bny-yjlh bny-drqvn bny gdl.

2:57 bny sp+yh bny-x+yl bny pkrt h&byym bny `my.

2:58 kl-hntynym vbny jbdy slmh sls m`vt tsjym vsnym.

2:59 v`lh hjlym mtl mlx tl xrs` krvb `dn `mr vl` yklv lhgyd byt- `bvtm vzrjm `m mysr`l hm.

2:60 bny-dlyh bny-+vbyh bny nqvd` ss m`vt xmsym vsnym.

2:61 vmbny hkhnym bny xbyh bny hqv& bny brzly `sr lqx mbnvt brzly hgljdy `sh vyqr` jl-smm.

2:62 `lh bqsv ktbm hmtyxsym vl` nm&`v vyg`lv mn-hkhnh.

2:63 vy`mr htrst` lhm `sr l`-y`klv mqds hqdsym jd jmd khn l`vrym vltmym.

2:64 kl-hqhl k`xd `rbj rbv` `lpym sls-m`vt ssym.

2:65 mlbd jbdyhm v`mhtyhm `lh sbjt `lpym sls m`vt slsym vsbjh vlhm msrrym vmsrrvt m`tym.

2:66 $v$yhm sbj m`vt slsym vssh prdyhm m`tym `rbjym vxmsh.

2:67 gmlyhm `rbj m`vt slsym vxmsh xmrym sst `lpym sbj m`vt vjsrym.

2:68 vmr`sy h`bvt bbv`m lbyt yhvh `sr byrvslm htndbv lbyt h`lhym lhjmydv jl-mkvnv.

2:69 kkxm ntnv l`v&r hml`kh zhb drkmvnym ss-rb`vt v`lp vk$p mnym xmst `lpym vktnt khnym m`h.

2:70 vysbv hkhnym vhlvym vmn-hjm vhmsrrym vhsvjrym vhntynym bjryhm vkl-ysr`l bjryhm.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase