Main Index: Hebrew Transliteration

 

Ezra 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

3:1 vygj hxds hsbyjy vbny ysr`l bjrym vy`$pv hjm k`ys `xd `l- yrvslm.

3:2 vyqm ysvj bn-yv&dq v`xyv hkhnym vzrbbl bn-s`lty`l v`xyv vybnv `t-mzbx `lhy ysr`l lhjlvt jlyv jlvt kktvb btvrt msh `ys-h`lhym.

3:3 vykynv hmzbx jl-mkvntyv ky b`ymh jlyhm mjmy h`r&vt vyjl jlyv jlvt lyhvh jlvt lbqr vljrb.

3:4 vyjsv `t-xg h$kvt kktvb vjlt yvm byvm bm$pr kmsp+ dbr-yvm byvmv.

3:5 v`xrykn jlt tmyd vlxdsym vlkl-mvjdy yhvh hmqdsym vlkl mtndb ndbh lyhvh.

3:6 myvm `xd lxds hsbyjy hxlv lhjlvt jlvt lyhvh vhykl yhvh l` y$d.

3:7 vytnv-k$p lx&bym vlxrsym vm`kl vmsth vsmn l&dnym vl&rym lhby` j&y `rzym mn-hlbnvn `l-ym ypv` krsyvn kvrs mlk-pr$ jlyhm.

3:8 vbsnh hsnyt lbv`m `l-byt h`lhym lyrvslm bxds hsny hxlv zrbbl bn-s`lty`l vysvj bn-yv&dq vs`r `xyhm hkhnym vhlvym vkl-hb`ym mhsby yrvslm vyjmydv `t-hlvym mbn jsrym snh vmjlh ln&x jl-ml`kt byt-yhvh.

3:9 vyjmd ysvj bnyv v`xyv qdmy`l vbnyv bny-yhvdh k`xd ln&x jl-jsh hml`kh bbyt h`lhym bny xndd bnyhm v`xyhm hlvym.

3:10 vy$dv hbnym `t-hykl yhvh vyjmydv hkhnym mlbsym bx&&rvt vhlvym bny-`$p bm<ym lhll `t-yhvh jl-ydy dvyd mlk-ysr`l.

3:11 vyjnv bhll vbhvdt lyhvh ky +vb ky-ljvlm x$dv jl-ysr`l vkl- hjm hryjv trvjh gdvlh bhll lyhvh jl hv$d byt-yhvh.

3:12 vrbym mhkhnym vhlvym vr`sy h`bvt hzqnym `sr r`v `t-hbyt hr`svn by$dv zh hbyt bjynyhm bkym bqvl gdvl vrbym btrvjh bsmxh lhrym qvl.

3:13 v`yn hjm mkyrym qvl trvjt hsmxh lqvl bky hjm ky hjm mryjym trvjh gdvlh vhqvl nsmj jd-lmrxvq.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase