Main Index: Hebrew Transliteration

 

Ezra 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

8:1 v`lh r`sy `btyhm vhtyxsm hjlym jmy bmlkvt `rtxs$t` hmlk mbbl.

8:2 mbny pynx$ grsm mbny `ytmr dny`l mbny dvyd x+vs.

8:3 mbny sknyh mbny prjs zkryh vjmv htyxs lzkrym m`h vxmsym.

8:4 mbny pxt mv`b `lyhvjyny bn-zrxyh vjmv m`tym hzkrym.

8:5 mbny sknyh bn-yxzy`l vjmv sls m`vt hzkrym.

8:6 vmbny jdyn jbd bn-yvntn vjmv xmsym hzkrym.

8:7 vmbny jylm ysjyh bn-jtlyh vjmv sbjym hzkrym.

8:8 vmbny sp+yh zbdyh bn-myk`l vjmv smnym hzkrym.

8:9 mbny yv`b jbdyh bn-yxy`l vjmv m`tym vsmnh jsr hzkrym.

8:10 vmbny slvmyt bn-yv$pyh vjmv m`h vssym hzkrym.

8:11 vmbny bby zkryh bn-bby vjmv jsrym vsmnh hzkrym.

8:12 vmbny jzgd yvxnn bn-hq+n vjmv m`h vjsrh hzkrym.

8:13 vmbny `dnyqm `xrnym v`lh smvtm `lypl+ yjy`l vsmjyh vjmhm ssym hzkrym.

8:14 vmbny bgvy jvty vzbvd vjmv sbjym hzkrym.

8:15 v`qb&m `l-hnhr hb` `l-`hv` vnxnh sm ymym slsh v`bynh bjm vbkhnym vmbny lvy l`-m&`ty sm.

8:16 v`slxh l`lyjzr l`ry`l lsmjyh vl`lntn vlyryb vl`lntn vlntn vlzkryh vlmslm r`sym vlyvyryb vl`lntn mbynym.

8:17 v`v&`h `vtm jl-`dv hr`s bk$py` hmqvm v`symh bpyhm dbrym ldbr `l-`dv `xyv hntvnym bk$py` hmqvm lhby`-lnv msrtym lbyt `lhynv.

8:18 vyby`v lnv kyd-`lhynv h+vbh jlynv `ys skl mbny mxly bn-lvy bn-ysr`l vsrbyh vbnyv v`xyv smnh jsr.

8:19 v`t-xsbyh v`tv ysjyh mbny mrry `xyv vbnyhm jsrym.

8:20 vmn-hntynym sntn dvyd vhsrym ljbdt hlvym ntynym m`tym vjsrym klm nqbv bsmvt.

8:21 v`qr` sm &vm jl-hnhr `hv` lhtjnvt lpny `lhynv lbqs mmnv drk ysrh lnv vl+pnv vlkl-rkvsnv.

8:22 ky bsty ls`vl mn-hmlk xyl vprsym ljzrnv m`vyb bdrk ky-`mrnv lmlk l`mr yd-`lhynv jl-kl-mbqsyv l+vbh vjzv v`pv jl kl-jzbyv.

8:23 vn&vmh vnbqsh m`lhynv jl-z`t vyjtr lnv.

8:24 v`bdylh msry hkhnym snym jsr lsrbyh xsbyh vjmhm m`xyhm jsrh.

8:25 v`sqvlh lhm `t-hk$p v`t-hzhb v`t-hklym trvmt byt-`lhynv hhrymv hmlk vyj&yv vsryv vkl-ysr`l hnm&`ym.

8:26 v`sqlh jl-ydm k$p kkrym ss-m`vt vxmsym vkly-k$p m`h lkkrym zhb m`h kkr.

8:27 vkpry zhb jsrym l`drknym `lp vkly nxst m&hb +vbh snym xmvdt kzhb.

8:28 v`mrh `lhm `tm qds lyhvh vhklym qds vhk$p vhzhb ndbh lyhvh `lhy `btykm.

8:29 sqdv vsmrv jd-tsqlv lpny sry hkhnym vhlvym vsry-h`bvt lysr`l byrvslm hlskvt byt yhvh.

8:30 vqblv hkhnym vhlvym msql hk$p vhzhb vhklym lhby` lyrvslm lbyt `lhynv.

8:31 vn$jh mnhr `hv` bsnym jsr lxds hr`svn llkt yrvslm vyd-`lhynv hyth jlynv vy&ylnv mkp `vyb v`vrb jl-hdrk.

8:32 vnbv` yrvslm vnsb sm ymym slsh.

8:33 vbyvm hrbyjy nsql hk$p vhzhb vhklym bbyt `lhynv jl yd-mrmvt bn-`vryh hkhn vjmv `ljzr bn-pynx$ vjmhm yvzbd bn-ysvj vnvjdyh bn-bnvy hlvym.

8:34 bm$pr bmsql lkl vyktb kl-hmsql bjt hhy`.

8:35 hb`ym mhsby bny-hgvlh hqrybv jlvt l`lhy ysr`l prym snym-jsr jl-kl-ysr`l `ylym tsjym vssh kbsym sbjym vsbjh &pyry x+`t snym jsr hkl jvlh lyhvh.

8:36 vytnv `t-dty hmlk l`xsdrpny hmlk vpxvvt jbr hnhr vns`v `t- hjm v`t-byt-h`lhym.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase