Main Index: Hebrew Transliteration

 

Nehemiah 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

1:1 dbry nxmyh bn-xklyh vyhy bxds-k$lv snt jsrym v`ny hyyty bsvsn hbyrh.

1:2 vyb` xnny `xd m`xy hv` v`nsym myhvdh v`s`lm jl-hyhvdym hply+h `sr-ns`rv mn-hsby vjl-yrvslm.

1:3 vy`mrv ly hns`rym `sr-ns`rv mn-hsby sm bmdynh brjh gdlh vbxrph vxvmt yrvslm mpr&t vsjryh n&tv b`s.

1:4 vyhy ksmjy `t-hdbrym h`lh ysbty v`bkh v`t`blh ymym v`hy &m vmtpll lpny `lhy hsmym.

1:5 v`mr `n` yhvh `lhy hsmym h`l hgdvl vhnvr` smr hbryt vx$d l`hbyv vlsmry m&vtyv.

1:6 thy n` `znk-qsbt vjynyk ptvxvt lsmj `l-tplt jbdk `sr `nky mtpll lpnyk hyvm yvmm vlylh jl-bny ysr`l jbdyk vmtvdh jl-x+`vt bny-ysr`l `sr x+`nv lk v`ny vbyt-`by x+`nv.

1:7 xbl xblnv lk vl`-smrnv `t-hm&vt v`t-hxqym v`t-hmsp+ym `sr &vyt `t-msh jbdk.

1:8 zkr-n` `t-hdbr `sr &vyt `t-msh jbdk l`mr `tm tmjlv `ny `py& `tkm bjmym.

1:9 vsbtm `ly vsmrtm m&vty vjsytm `tm `m-yhyh ndxkm bq&h hsmym msm `qb&m vhbv`tym `l-hmqvm `sr bxrty lskn `t-smy sm.

1:10 vhm jbdyk vjmk `sr pdyt bkxk hgdvl vbydk hxzqh.

1:11 `n` `dny thy n` `znk-qsbt `l-tplt jbdk v`l-tplt jbdyk hxp&ym lyr`h `t-smk vh&lyxh-n` ljbdk hyvm vtnhv lrxmym lpny h`ys hzh v`ny hyyty msqh lmlk.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase