Main Index: Hebrew Transliteration

 

Nehemiah 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

4:1 vyhy k`sr smj $nbl+ v+vbyh vhjrbym vhjmnym vh`sdvdym ky-jlth `rvkh lxmvt yrvslm ky-hxlv hpr&ym lh$tm vyxr lhm m`d.

4:2 vyqsrv klm yxdv lbv` lhlxm byrvslm vljsvt lv tvjh.

4:3 vntpll `l-`lhynv vnjmyd msmr jlyhm yvmm vlylh mpnyhm.

4:4 vy`mr yhvdh ksl kx h$bl vhjpr hrbh v`nxnv l` nvkl lbnvt bxvmh.

4:5 vy`mrv &rynv l` ydjv vl` yr`v jd `sr-nbv` `l-tvkm vhrgnvm vhsbtnv `t-hml`kh.

4:6 vyhy k`sr-b`v hyhvdym hysbym `&lm vy`mrv lnv jsr pjmym mkl- hmqmvt `sr-tsvbv jlynv.

4:7 v`jmyd mtxtyvt lmqvm m`xry lxvmh b&xxyym v`jmyd `t-hjm lmspxvt jm-xrbtyhm rmxyhm vqsttyhm.

4:8 v`r` v`qvm v`mr `l-hxrym v`l-h$gnym v`l-ytr hjm `l-tyr`v mpnyhm `t-`dny hgdvl vhnvr` zkrv vhlxmv jl-`xykm bnykm vbntykm nsykm vbtykm.

4:9 vyhy k`sr-smjv `vybynv ky-nvdj lnv vypr h`lhym `t-j&tm vnsvb klnv `l-hxvmh `ys `l-ml`ktv.

4:10 vyhy mn-hyvm hhv` x&y njry jsym bml`kh vx&ym mxzyqym vhrmxym hmgnym vhqstvt vhsrynym vhsrym `xry kl-byt yhvdh.

4:11 hbvnym bxvmh vhns`ym b$bl jmsym b`xt ydv jsh bml`kh v`xt mxzqt hslx.

4:12 vhbvnym `ys xrbv `$vrym jl-mtnyv vbvnym vhtvqj bsvpr `&ly.

4:13 v`mr `l-hxrym v`l-h$gnym v`l-ytr hjm hml`kh hrbh vrxbh v`nxnv nprdym jl-hxvmh rxvqym `ys m`xyv.

4:14 bmqvm `sr tsmjv `t-qvl hsvpr smh tqb&v `lynv `lhynv ylxm lnv.

4:15 v`nxnv jsym bml`kh vx&ym mxzyqym brmxym mjlvt hsxr jd &`t hkvkbym.

4:16 gm bjt hhy` `mrty ljm `ys vnjrv ylynv btvk yrvslm vhyv-lnv hlylh msmr vhyvm ml`kh.

4:17 v`yn `ny v`xy vnjry v`nsy hmsmr `sr `xry `yn-`nxnv ps+ym bgdynv `ys slxv hmym.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase