Main Index: Hebrew Transliteration

 

Nehemiah 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

5:1 vthy &jqt hjm vnsyhm gdvlh `l-`xyhm hyhvdym.

5:2 vys `sr `mrym bnynv vbntynv `nxnv rbym vnqxh dgn vn`klh vnxyh.

5:3 vys `sr `mrym sdtynv vkrmynv vbtynv `nxnv jrbym vnqxh dgn brjb.

5:4 vys `sr `mrym lvynv k$p lmdt hmlk sdtynv vkrmynv.

5:5 vjth kbsr `xynv bsrnv kbnyhm bnynv vhnh `nxnv kbsym `t-bnynv v`t-bntynv ljbdym vys mbntynv nkbsvt v`yn l`l ydnv vsdtynv vkrmynv l`xrym.

5:6 vyxr ly m`d k`sr smjty `t-zjqtm v`t hdbrym h`lh.

5:7 vymlk lby jly v`rybh `t-hxrym v`t-h$gnym v`mrh lhm ms` `ys- b`xyv `tm ns`ym v`tn jlyhm qhlh gdvlh.

5:8 v`mrh lhm `nxnv qnynv `t-`xynv hyhvdym hnmkrym lgvym kdy bnv vgm-`tm tmkrv `t-`xykm vnmkrv-lnv vyxrysv vl` m&`v dbr.

5:9 vy`mr l`-+vb hdbr `sr-`tm jsym hlv` byr`t `lhynv tlkv mxrpt hgvym `vybynv.

5:10 vgm-`ny `xy vnjry nsym bhm k$p vdgn njzbh-n` `t-hms` hzh.

5:11 hsybv n` lhm khyvm sdtyhm krmyhm zytyhm vbtyhm vm`t hk$p vhdgn htyrvs vhy&hr `sr `tm nsym bhm.

5:12 vy`mrv nsyb vmhm l` nbqs kn njsh k`sr `th `vmr v`qr` `t- hkhnym v`sbyjm ljsvt kdbr hzh.

5:13 gm-x&ny njrty v`mrh kkh ynjr h`lhym `t-kl-h`ys `sr l`-yqym `t-hdbr hzh mbytv vmygyjv vkkh yhyh njvr vrq vy`mrv kl-hqhl `mn vyhllv `t-yhvh vyjs hjm kdbr hzh.

5:14 gm myvm `sr-&vh `ty lhyvt pxm b`r& yhvdh msnt jsrym vjd snt slsym vstym l`rtxs$t` hmlk snym stym jsrh `ny v`xy lxm hpxh l` `klty.

5:15 vhpxvt hr`snym `sr-lpny hkbydv jl-hjm vyqxv mhm blxm vyyn `xr k$p-sqlym `rbjym gm njryhm sl+v jl-hjm v`ny l`-jsyty kn mpny yr`t `lhym.

5:16 vgm bml`kt hxvmh hz`t hxzqty vsdh l` qnynv vkl-njry qbv&ym sm jl-hml`kh.

5:17 vhyhvdym vh$gnym m`h vxmsym `ys vhb`ym `lynv mn-hgvym `sr- $bybtynv jl-slxny.

5:18 v`sr hyh njsh lyvm `xd svr `xd &`n ss-brrvt v&prym njsv-ly vbyn jsrt ymym bkl-yyn lhrbh vjm-zh lxm hpxh l` bqsty ky-kbdh hjbdh jl-hjm hzh.

5:19 zkrh-ly `lhy l+vbh kl `sr-jsyty jl-hjm hzh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase