Main Index: Hebrew Transliteration

 

Nehemiah 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

6:1 vyhy k`sr nsmj l$nbl+ v+vbyh vlgsm hjrby vlytr `ybynv ky bnyty `t-hxvmh vl`-nvtr bh pr& gm jd-hjt hhy` dltvt l`-hjmdty bsjrym.

6:2 vyslx $nbl+ vgsm `ly l`mr lkh vnvjdh yxdv bkpyrym bbqjt `vnv vhmh xsbym ljsvt ly rjh.

6:3 v`slxh jlyhm ml`kym l`mr ml`kh gdvlh `ny jsh vl` `vkl lrdt lmh tsbt hml`kh k`sr `rph vyrdty `lykm.

6:4 vyslxv `ly kdbr hzh `rbj pjmym v`syb `vtm kdbr hzh.

6:5 vyslx `ly $nbl+ kdbr hzh pjm xmysyt `t-njrv v`grt ptvxh bydv.

6:6 ktvb bh bgvym nsmj vgsmv `mr `th vhyhvdym xsbym lmrvd jl-kn `th bvnh hxvmh v`th hvh lhm lmlk kdbrym h`lh.

6:7 vgm-nby`ym hjmdt lqr` jlyk byrvslm l`mr mlk byhvdh vjth ysmj lmlk kdbrym h`lh vjth lkh vnvj&h yxdv.

6:8 v`slxh `lyv l`mr l` nhyh kdbrym h`lh `sr `th `vmr ky mlbk `th bvd`m.

6:9 ky klm myr`ym `vtnv l`mr yrpv ydyhm mn-hml`kh vl` tjsh vjth xzq `t-ydy.

6:10 v`ny-b`ty byt smjyh bn-dlyh bn-mhy+b`l vhv` j&vr vy`mr nvjd `l-byt h`lhym `l-tvk hhykl vn$grh dltvt hhykl ky b`ym lhrgk vlylh b`ym lhrgk.

6:11 v`mrh h`ys kmvny ybrx vmy kmvny `sr-ybv` `l-hhykl vxy l` `bv`.

6:12 v`kyrh vhnh l`-`lhym slxv ky hnbv`h dbr jly v+vbyh v$nbl+ skrv.

6:13 lmjn skvr hv` lmjn-`yr` v`jsh-kn vx+`ty vhyh lhm lsm rj lmjn yxrpvny.

6:14 zkrh `lhy l+vbyh vl$nbl+ kmjsyv `lh vgm lnvjdyh hnby`h vlytr hnby`ym `sr hyv myr`ym `vty.

6:15 vtslm hxvmh bjsrym vxmsh l`lvl lxmsym vsnym yvm.

6:16 vyhy k`sr smjv kl-`vybynv vyr`v kl-hgvym `sr $bybtynv vyplv m`d bjynyhm vydjv ky m`t `lhynv njsth hml`kh hz`t.

6:17 gm bymym hhm mrbym xry yhvdh `grtyhm hvlkvt jl-+vbyh v`sr l+vbyh b`vt `lyhm.

6:18 ky-rbym byhvdh bjly sbvjh lv ky-xtn hv` lsknyh bn-`rx vyhvxnn bnv lqx `t-bt-mslm bn brkyh.

6:19 gm +vbtyv hyv `mrym lpny vdbry hyv mv&y`ym lv `grvt slx +vbyh lyr`ny.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase