Main Index: Hebrew Transliteration

 

Nehemiah 7

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

7:1 vyhy k`sr nbnth hxvmh v`jmyd hdltvt vypqdv hsvjrym vhmsrrym vhlvym.

7:2 v`&vh `t-xnny `xy v`t-xnnyh sr hbyrh jl-yrvslm ky-hv` k`ys `mt vyr` `t-h`lhym mrbym.

7:3 vy`mr lhm l` yptxv sjry yrvslm jd-xm hsms vjd hm jmdym ygypv hdltvt v`xzv vhjmyd msmrvt ysby yrvslm `ys bmsmrv v`ys ngd bytv.

7:4 vhjyr rxbt ydym vgdvlh vhjm mj+ btvkh v`yn btym bnvym.

7:5 vytn `lhy `l-lby v`qb&h `t-hxrym v`t-h$gnym v`t-hjm lhtyxs v`m&` $pr hyxs hjvlym br`svnh v`m&` ktvb bv.

7:6 `lh bny hmdynh hjlym msby hgvlh `sr hglh nbvkdn&r mlk bbl vysvbv lyrvslm vlyhvdh `ys ljyrv.

7:7 hb`ym jm-zrbbl ysvj nxmyh jzryh rjmyh nxmny mrdky blsn m$prt bgvy nxvm bjnh m$pr `nsy jm ysr`l.

7:8 bny prjs `lpym m`h vsbjym vsnym.

7:9 bny sp+yh sls m`vt sbjym vsnym.

7:10 bny `rx ss m`vt xmsym vsnym.

7:11 bny-pxt mv`b lbny ysvj vyv`b `lpym vsmnh m`vt smnh jsr.

7:12 bny jylm `lp m`tym xmsym v`rbjh.

7:13 bny ztv` smnh m`vt `rbjym vxmsh.

7:14 bny zky sbj m`vt vssym.

7:15 bny bnvy ss m`vt `rbjym vsmnh.

7:16 bny bby ss m`vt jsrym vsmnh.

7:17 bny jzgd `lpym sls m`vt jsrym vsnym.

7:18 bny `dnyqm ss m`vt ssym vsbjh.

7:19 bny bgvy `lpym ssym vsbjh.

7:20 bny jdyn ss m`vt xmsym vxmsh.

7:21 bny-`+r lxzqyh tsjym vsmnh.

7:22 bny xsm sls m`vt jsrym vsmnh.

7:23 bny b&y sls m`vt jsrym v`rbjh.

7:24 bny xryp m`h snym jsr.

7:25 bny gbjvn tsjym vxmsh.

7:26 `nsy byt-lxm vn+ph m`h smnym vsmnh.

7:27 `nsy jntvt m`h jsrym vsmnh.

7:28 `nsy byt-jzmvt `rbjym vsnym.

7:29 `nsy qryt yjrym kpyrh vb`rvt sbj m`vt `rbjym vslsh.

7:30 `nsy hrmh vgbj ss m`vt jsrym v`xd.

7:31 `nsy mkm$ m`h vjsrym vsnym.

7:32 `nsy byt-`l vhjy m`h jsrym vslsh.

7:33 `nsy nbv `xr xmsym vsnym.

7:34 bny jylm `xr `lp m`tym xmsym v`rbjh.

7:35 bny xrm sls m`vt vjsrym.

7:36 bny yrxv sls m`vt `rbjym vxmsh.

7:37 bny-ld xdyd v`vnv sbj m`vt vjsrym v`xd.

7:38 bny $n`h slst `lpym tsj m`vt vslsym.

7:39 hkhnym bny ydjyh lbyt ysvj tsj m`vt sbjym vslsh.

7:40 bny `mr `lp xmsym vsnym.

7:41 bny psxvr `lp m`tym `rbjym vsbjh.

7:42 bny xrm `lp sbjh jsr.

7:43 hlvym bny-ysvj lqdmy`l lbny lhvdvh sbjym v`rbjh.

7:44 hmsrrym bny `$p m`h `rbjym vsmnh.

7:45 hsjrym bny-slvm bny-`+r bny-+lmn bny-jqvb bny x+y+` bny sby m`h slsym vsmnh.

7:46 hntynym bny-&x` bny-xsp` bny +bjvt.

7:47 bny-qyr$ bny-$yj` bny pdvn.

7:48 bny-lbnh bny-xgbh bny slmy.

7:49 bny-xnn bny-gdl bny-gxr.

7:50 bny-r`yh bny-r&yn bny nqvd`.

7:51 bny-gzm bny-jz` bny p$x.

7:52 bny-b$y bny-mjvnym bny npvs$ym.

7:53 bny-bqbvq bny-xqvp` bny xrxvr.

7:54 bny-b&lyt bny-mxyd` bny xrs`.

7:55 bny-brqv$ bny-$y$r` bny-tmx.

7:56 bny n&yx bny x+yp`.

7:57 bny jbdy slmh bny-$v+y bny-$vprt bny pryd`.

7:58 bny-yjl` bny-drqvn bny gdl.

7:59 bny sp+yh bny-x+yl bny pkrt h&byym bny `mvn.

7:60 kl-hntynym vbny jbdy slmh sls m`vt tsjym vsnym.

7:61 v`lh hjvlym mtl mlx tl xrs` krvb `dvn v`mr vl` yklv lhgyd byt-`bvtm vzrjm `m mysr`l hm.

7:62 bny-dlyh bny-+vbyh bny nqvd` ss m`vt v`rbjym vsnym.

7:63 vmn-hkhnym bny xbyh bny hqv& bny brzly `sr lqx mbnvt brzly hgljdy `sh vyqr` jl-smm.

7:64 `lh bqsv ktbm hmtyxsym vl` nm&` vyg`lv mn-hkhnh.

7:65 vy`mr htrst` lhm `sr l`-y`klv mqds hqdsym jd jmd hkhn l`vrym vtvmym.

7:66 kl-hqhl k`xd `rbj rbv` `lpym sls-m`vt vssym.

7:67 mlbd jbdyhm v`mhtyhm `lh sbjt `lpym sls m`vt slsym vsbjh vlhm msrrym vmsrrvt m`tym v`rbjym vxmsh.

7:68 gmlym `rbj m`vt slsym vxmsh xmrym sst `lpym sbj m`vt vjsrym.

7:69 vmq&t r`sy h`bvt ntnv lml`kh htrst` ntn l`v&r zhb drkmnym `lp mzrqvt xmsym ktnvt khnym slsym vxms m`vt.

7:70 vmr`sy h`bvt ntnv l`v&r hml`kh zhb drkmvnym sty rbvt vk$p mnym `lpym vm`tym.

7:71 v`sr ntnv s`ryt hjm zhb drkmvnym sty rbv` vk$p mnym `lpym vktnt khnym ssym vsbjh.

7:72 vysbv hkhnym vhlvym vhsvjrym vhmsrrym vmn-hjm vhntynym vkl- ysr`l bjryhm vygj hxds hsbyjy vbny ysr`l bjryhm.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase