Main Index: Hebrew Transliteration

 

Nehemiah 9

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

9:1 vbyvm jsrym v`rbjh lxds hzh n`$pv bny-ysr`l b&vm vbsqym v`dmh jlyhm.

9:2 vybdlv zrj ysr`l mkl bny nkr vyjmdv vytvdv jl-x+`tyhm vjvnvt `btyhm.

9:3 vyqvmv jl-jmdm vyqr`v b$pr tvrt yhvh `lhyhm rbjyt hyvm vrbjyt mtvdym vmstxvym lyhvh `lhyhm.

9:4 vyqm jl-mjlh hlvym ysvj vbny qdmy`l sbnyh bny srbyh bny knny vyzjqv bqvl gdvl `l-yhvh `lhyhm.

9:5 vy`mrv hlvym ysvj vqdmy`l bny xsbnyh srbyh hvdyh sbnyh ptxyh qvmv brkv `t-yhvh `lhykm mn-hjvlm jd-hjvlm vybrkv sm kbvdk vmrvmm jl-kl-brkh vthlh.

9:6 `th-hv` yhvh lbdk `t jsyt `t-hsmym smy hsmym vkl-&b`m h`r& vkl-`sr jlyh hymym vkl-`sr bhm v`th mxyh `t-klm v&b` hsmym lk mstxvym.

9:7 `th-hv` yhvh h`lhym `sr bxrt b`brm vhv&`tv m`vr ksdym vsmt smv `brhm.

9:8 vm&`t `t-lbbv n`mn lpnyk vkrvt jmv hbryt ltt `t-`r& hknjny hxty h`mry vhprzy vhybv$y vhgrgsy ltt lzrjv vtqm `t-dbryk ky &dyq `th.

9:9 vtr` `t-jny `btynv bm&rym v`t-zjqtm smjt jl-ym-$vp.

9:10 vttn `tt vmptym bprjh vbkl-jbdyv vbkl-jm `r&v ky ydjt ky hzydv jlyhm vtjs-lk sm khyvm hzh.

9:11 vhym bqjt lpnyhm vyjbrv btvk-hym bybsh v`t-rdpyhm hslkt bm&vlt kmv-`bn bmym jzym.

9:12 vbjmvd jnn hnxytm yvmm vbjmvd `s lylh lh`yr lhm `t-hdrk `sr ylkv-bh.

9:13 vjl hr-$yny yrdt vdbr jmhm msmym vttn lhm msp+ym ysrym vtvrvt `mt xqym vm&vt +vbym.

9:14 v`t-sbt qdsk hvdjt lhm vm&vvt vxqym vtvrh &vyt lhm byd msh jbdk.

9:15 vlxm msmym ntth lhm lrjbm vmym m$lj hv&`t lhm l&m`m vt`mr lhm lbv` lrst `t-h`r& `sr-ns`t `t-ydk ltt lhm.

9:16 vhm v`btynv hzydv vyqsv `t-jrpm vl` smjv `l-m&vtyk.

9:17 vym`nv lsmj vl`-zkrv npl`tyk `sr jsyt jmhm vyqsv `t-jrpm vytnv-r`s lsvb ljbdtm bmrym v`th `lvh $lyxvt xnvn vrxvm `rk- `pym vrb-vx$d vl` jzbtm.

9:18 `p ky-jsv lhm jgl m$kh vy`mrv zh `lhyk `sr hjlk mm&rym vyjsv n`&vt gdlvt.

9:19 v`th brxmyk hrbym l` jzbtm bmdbr `t-jmvd hjnn l`-$r mjlyhm byvmm lhnxtm bhdrk v`t-jmvd h`s blylh lh`yr lhm v`t-hdrk `sr ylkv-bh.

9:20 vrvxk h+vbh ntt lhskylm vmnk l`-mnjt mpyhm vmym ntth lhm l&m`m.

9:21 v`rbjym snh klkltm bmdbr l` x$rv slmtyhm l` blv vrglyhm l` b&qv.

9:22 vttn lhm mmlkvt vjmmym vtxlqm lp`h vyyrsv `t-`r& $yxvn v`t- `r& mlk xsbvn v`t-`r& jvg mlk-hbsn.

9:23 vbnyhm hrbyt kkkby hsmym vtby`m `l-h`r& `sr-`mrt l`btyhm lbv` lrst.

9:24 vyb`v hbnym vyyrsv `t-h`r& vtknj lpnyhm `t-ysby h`r& hknjnym vttnm bydm v`t-mlkyhm v`t-jmmy h`r& ljsvt bhm kr&vnm.

9:25 vylkdv jrym b&rvt v`dmh smnh vyyrsv btym ml`ym-kl-+vb brvt x&vbym krmym vzytym vj& m`kl lrb vy`klv vysbjv vysmynv vytjdnv b+vbk hgdvl.

9:26 vymrv vymrdv bk vyslkv `t-tvrtk `xry gvm v`t-nby`yk hrgv `sr- hjydv bm lhsybm `lyk vyjsv n`&vt gdvlt.

9:27 vttnm byd &ryhm vy&rv lhm vbjt &rtm y&jqv `lyk v`th msmym tsmj vkrxmyk hrbym ttn lhm mvsyjym vyvsyjvm myd &ryhm.

9:28 vknvx lhm ysvbv ljsvt rj lpnyk vtjzbm byd `ybyhm vyrdv bhm vysvbv vyzjqvk v`th msmym tsmj vt&ylm krxmyk rbvt jtym.

9:29 vtjd bhm lhsybm `l-tvrtk vhmh hzydv vl`-smjv lm&vtyk vbmsp+yk x+`v-bm `sr-yjsh `dm vxyh bhm vytnv ktp $vrrt vjrpm hqsv vl` smjv.

9:30 vtmsk jlyhm snym rbvt vtjd bm brvxk byd-nby`yk vl` h`zynv vttnm byd jmy h`r&t.

9:31 vbrxmyk hrbym l`-jsytm klh vl` jzbtm ky `l-xnvn vrxvm `th.

9:32 vjth `lhynv h`l hgdvl hgbvr vhnvr` svmr hbryt vhx$d `l-ymj+ lpnyk `t kl-htl`h `sr-m&`tnv lmlkynv lsrynv vlkhnynv vlnby`nv vl`btynv vlkl-jmk mymy mlky `svr jd hyvm hzh.

9:33 v`th &dyq jl kl-hb` jlynv ky-`mt jsyt v`nxnv hrsjnv.

9:34 v`t-mlkynv srynv khnynv v`btynv l` jsv tvrtk vl` hqsybv `l- m&vtyk vljdvtyk `sr hjydt bhm.

9:35 vhm bmlkvtm vb+vbk hrb `sr-ntt lhm vb`r& hrxbh vhsmnh `sr- ntt lpnyhm l` jbdvk vl`-sbv mmjllyhm hrjym.

9:36 hnh `nxnv hyvm jbdym vh`r& `sr-ntth l`btynv l`kl `t-pryh v`t- +vbh hnh `nxnv jbdym jlyh.

9:37 vtbv`th mrbh lmlkym `sr-ntth jlynv bx+`vtynv vjl gvytynv mslym vbbhmtnv kr&vnm vb&rh gdvlh `nxnv.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase