Main Index: Hebrew Transliteration

 

Nehemiah 12

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

12:1 v`lh hkhnym vhlvym `sr jlv jm-zrbbl bn-s`lty`l vysvj sryh yrmyh jzr`.

12:2 `mryh mlvk x+vs.

12:3 sknyh rxm mrmt.

12:4 jdv` gntvy `byh.

12:5 mymyn mjdyh blgh.

12:6 smjyh vyvyryb ydjyh.

12:7 $lv jmvq xlqyh ydjyh `lh r`sy hkhnym v`xyhm bymy ysvj.

12:8 vhlvym ysvj bnvy qdmy`l srbyh yhvdh mtnyh jl-hydvt hv` v`xyv.

12:9 vbqbqyh vjnv `xyhm lngdm lmsmrvt.

12:10 vysvj hvlyd `t-yvyqym vyvyqym hvlyd `t-`lysyb v`lysyb `t- yvydj.

12:11 vyvydj hvlyd `t-yvntn vyvntn hvlyd `t-ydvj.

12:12 vbymy yvyqym hyv khnym r`sy h`bvt lsryh mryh lyrmyh xnnyh.

12:13 ljzr` mslm l`mryh yhvxnn.

12:14 lmlvky yvntn lsbnyh yv$p.

12:15 lxrm jdn` lmryvt xlqy.

12:16 ljdy` zkryh lgntvn mslm.

12:17 l`byh zkry lmnymyn lmvjdyh pl+y.

12:18 lblgh smvj lsmjyh yhvntn.

12:19 vlyvyryb mtny lydjyh jzy.

12:20 l$ly qly ljmvq jbr.

12:21 lxlqyh xsbyh lydjyh ntn`l.

12:22 hlvym bymy `lysyb yvydj vyvxnn vydvj ktvbym r`sy `bvt vhkhnym jl-mlkvt dryvs hpr$y.

12:23 bny lvy r`sy h`bvt ktvbym jl-$pr dbry hymym vjd-ymy yvxnn bn- `lysyb.

12:24 vr`sy hlvym xsbyh srbyh vysvj bn-qdmy`l v`xyhm lngdm lhll lhvdvt bm&vt dvyd `ys-h`lhym msmr ljmt msmr.

12:25 mtnyh vbqbqyh jbdyh mslm +lmvn jqvb smrym svjrym msmr b`$py hsjrym.

12:26 `lh bymy yvyqym bn-ysvj bn-yv&dq vbymy nxmyh hpxh vjzr` hkhn h$vpr.

12:27 vbxnkt xvmt yrvslm bqsv `t-hlvym mkl-mqvmtm lhby`m lyrvslm ljst xnkh vsmxh vbtvdvt vbsyr m<ym nblym vbknrvt.

12:28 vy`$pv bny hmsrrym vmn-hkkr $bybvt yrvslm vmn-x&ry n+pty.

12:29 vmbyt hglgl vmsdvt gbj vjzmvt ky x&rym bnv lhm hmsrrym $bybvt yrvslm.

12:30 vy+hrv hkhnym vhlvym vy+hrv `t-hjm v`t-hsjrym v`t-hxvmh.

12:31 v`jlh `t-sry yhvdh mjl lxvmh v`jmydh sty tvdt gdvlt vthlkt lymyn mjl lxvmh lsjr h`spt.

12:32 vylk `xryhm hvsjyh vx&y sry yhvdh.

12:33 vjzryh jzr` vmslm.

12:34 yhvdh vbnymn vsmjyh vyrmyh.

12:35 vmbny hkhnym bx&&rvt zkryh bn-yvntn bn-smjyh bn-mtnyh bn- mykyh bn-zkvr bn-`$p.

12:36 v`xyv smjyh vjzr`l mlly glly mjy ntn`l vyhvdh xnny bkly-syr dvyd `ys h`lhym vjzr` h$vpr lpnyhm.

12:37 vjl sjr hjyn vngdm jlv jl-mjlvt jyr dvyd bmjlh lxvmh mjl lbyt dvyd vjd sjr hmym mzrx.

12:38 vhtvdh hsnyt hhvlkt lmv`l v`ny `xryh vx&y hjm mjl lhxvmh mjl lmgdl htnvrym vjd hxvmh hrxbh.

12:39 vmjl lsjr-`prym vjl-sjr hysnh vjl-sjr hdgym vmgdl xnn`l vmgdl hm`h vjd sjr h&`n vjmdv bsjr hm+rh.

12:40 vtjmdnh sty htvdt bbyt h`lhym v`ny vx&y h$gnym jmy.

12:41 vhkhnym `lyqym mjsyh mnymyn mykyh `lyvjyny zkryh xnnyh bx&&rvt.

12:42 vmjsyh vsmjyh v`ljzr vjzy vyhvxnn vmlkyh vjylm vjzr vysmyjv hmsrrym vyzrxyh hpqyd.

12:43 vyzbxv byvm-hhv` zbxym gdvlym vysmxv ky h`lhym smxm smxh gdvlh vgm hnsym vhyldym smxv vtsmj smxt yrvslm mrxvq.

12:44 vypqdv byvm hhv` `nsym jl-hnskvt l`v&rvt ltrvmvt lr`syt vlmjsrvt lknv$ bhm lsdy hjrym mn`vt htvrh lkhnym vllvym ky smxt yhvdh jl-hkhnym vjl-hlvym hjmdym.

12:45 vysmrv msmrt `lhyhm vmsmrt h+hrh vhmsrrym vhsjrym km&vt dvyd slmh bnv.

12:46 ky-bymy dvyd v`$p mqdm r`s hmsrrym vsyr-thlh vhdvt l`lhym.

12:47 vkl-ysr`l bymy zrbbl vbymy nxmyh ntnym mnyvt hmsrrym vhsjrym dbr-yvm byvmv vmqdsym llvym vhlvym mqdsym lbny `hrn.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase