Main Index: Hebrew Transliteration

 

Job 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

2:1 vyhy hyvm vyb`v bny h`lhym lhty&b jl-yhvh vybv` gm-hs+n btkm lhty&b jl-yhvh.

2:2 vy`mr yhvh `l-hs+n `y mzh tb` vyjn hs+n `t-yhvh vy`mr ms+ b`r& vmhthlk bh.

2:3 vy`mr yhvh `l-hs+n hsmt lbk `l-jbdy `yvb ky `yn kmhv b`r& `ys tm vysr yr` `lhym v$r mrj vjdnv mxzyq btmtv vt$ytny bv lbljv xnm.

2:4 vyjn hs+n `t-yhvh vy`mr jvr bjd-jvr vkl `sr l`ys ytn bjd npsv.

2:5 `vlm slx-n` ydk vgj `l-j&mv v`l-bsrv `m-l` `l-pnyk ybrkk.

2:6 vy`mr yhvh `l-hs+n hnv bydk `k `t-npsv smr.

2:7 vy&` hs+n m`t pny yhvh vyk `t-`yvb bsxyn rj mkp rglv jd qdqdv.

2:8 vyqx-lv xrs lhtgrd bv vhv` ysb btvk-h`pr.

2:9 vt`mr lv `stv jdk mxzyq btmtk brk `lhym vmt.

2:10 vy`mr `lyh kdbr `xt hnblvt tdbry gm `t-h+vb nqbl m`t h`lhym v`t-hrj l` nqbl bkl-z`t l`-x+` `yvb bsptyv.

2:11 vysmjv slst rjy `yvb `t kl-hrjh hz`t hb`h jlyv vyb`v `ys mmqmv `lypz htymny vbldd hsvxy v&vpr hnjmty vyvjdv yxdv lbv` lnvd-lv vlnxmv.

2:12 vys`v `t-jynyhm mrxvq vl` hkyrhv vys`v qvlm vybkv vyqrjv `ys mjlv vyzrqv jpr jl-r`syhm hsmymh.

2:13 vysbv `tv l`r& sbjt ymym vsbjt lylvt v`yn-dbr `lyv dbr ky r`v ky-gdl hk`b m`d.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase