Main Index: Hebrew Transliteration

 

Job 15

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

15:1 vyjn `lypz htymny vy`mr.

15:2 hxkm yjnh djt-rvx vyml` qdym b+nv.

15:3 hvkx bdbr l` y$kvn vmlym l`-yvjyl bm.

15:4 `p-`th tpr yr`h vtgrj syxh lpny-`l.

15:5 ky y`lp jvnk pyk vtbxr lsvn jrvmym.

15:6 yrsyjk pyk vl`-`ny vsptyk yjnv-bk.

15:7 hr`ysvn `dm tvld vlpny gbjvt xvllt.

15:8 hb$vd `lvh tsmj vtgrj `lyk xkmh.

15:9 mh-ydjt vl` ndj tbyn vl`-jmnv hv`.

15:10 gm-sb gm-ysys bnv kbyr m`byk ymym.

15:11 hmj+ mmk tnxmvt `l vdbr l`+ jmk.

15:12 mh-yqxk lbk vmh-yrzmvn jynyk.

15:13 ky-tsyb `l-`l rvxk vh&`t mpyk mlyn.

15:14 mh-`nvs ky-yzkh vky-y&dq ylvd `sh.

15:15 hn bqdsv l` y`myn vsmym l`-zkv bjynyv.

15:16 `p ky-ntjb vn`lx `ys-sth kmym jvlh.

15:17 `xvk smj-ly vzh-xzyty v`$prh.

15:18 `sr-xkmym ygydv vl` kxdv m`bvtm.

15:19 lhm lbdm ntnh h`r& vl`-jbr zr btvkm.

15:20 kl-ymy rsj hv` mtxvll vm$pr snym n&pnv ljry&.

15:21 qvl-pxdym b`znyv bslvm svdd ybv`nv.

15:22 l`-y`myn svb mny-xsk v&pv hv` `ly-xrb.

15:23 ndd hv` llxm `yh ydj ky-nkvn bydv yvm-xsk.

15:24 ybjthv &r vm&vqh ttqphv kmlk jtyd lkydvr.

15:25 ky-n+h `l-`l ydv v`l-sdy ytgbr.

15:26 yrv& `lyv b&v`r bjby gby mgnyv.

15:27 ky-k$h pnyv bxlbv vyjs pymh jly-k$l.

15:28 vyskvn jrym nkxdvt btym l`-ysbv lmv `sr htjtdv lglym.

15:29 l`-yjsr vl`-yqvm xylv vl`-y+h l`r& mnlm.

15:30 l`-y$vr mny-xsk ynqtv tybs slhbt vy$vr brvx pyv.

15:31 `l-y`mn bsv ntjh ky-sv` thyh tmvrtv.

15:32 bl`-yvmv tml` vkptv l` rjnnh.

15:33 yxm$ kgpn b$rv vyslk kzyt n&tv.

15:34 ky-jdt xnp glmvd v`s `klh `hly-sxd.

15:35 hrh jml vyld `vn vb+nm tkyn mrmh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase