Main Index: Hebrew Transliteration

 

Job 20

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

20:1 vyjn &pr hnjmty vy`mr.

20:2 lkn sjpy ysybvny vbjbvr xvsy by.

20:3 mv$r klmty `smj vrvx mbynty yjnny.

20:4 hz`t ydjt mny-jd mny sym `dm jly-`r&.

20:5 ky rnnt rsjym mqrvb vsmxt xnp jdy-rgj.

20:6 `m-yjlh lsmym sy`v vr`sv ljb ygyj.

20:7 kgllv ln&x y`bd r`yv y`mrv `yv.

20:8 kxlvm yjvp vl` ym&`vhv vydd kxzyvn lylh.

20:9 jyn szptv vl` tv$yp vl`-jvd tsvrnv mqvmv.

20:10 bnyv yr&v dlym vydyv tsbnh `vnv.

20:11 j&mvtyv ml`v jlvmv vjmv jl-jpr tskb.

20:12 `m-tmtyq bpyv rjh ykxydnh txt lsvnv.

20:13 yxml jlyh vl` yjzbnh vymnjnh btvk xkv.

20:14 lxmv bmjyv nhpk mrvrt ptnym bqrbv.

20:15 xyl blj vyq`nv mb+nv yvrsnv `l.

20:16 r`s-ptnym yynq thrghv lsvn `pjh.

20:17 `l-yr` bplgvt nhry nxly dbs vxm`h.

20:18 msyb ygj vl` yblj kxyl tmvrtv vl` yjl$.

20:19 ky-r&& jzb dlym byt gzl vl` ybnhv.

20:20 ky l`-ydj slv bb+nv bxmvdv l` yml+.

20:21 `yn-sryd l`klv jl-kn l`-yxyl +vbv.

20:22 bml`vt spqv y&r lv kl-yd jml tbv`nv.

20:23 yhy lml` b+nv yslx-bv xrvn `pv vym+r jlymv blxvmv.

20:24 ybrx mnsq brzl txlphv qst nxvsh.

20:25 slp vy&` mgvh vbrq mmrrtv yhlk jlyv `mym.

20:26 kl-xsk +mvn l&pvnyv t`klhv `s l`-npx yrj sryd b`hlv.

20:27 yglv smym jvnv v`r& mtqvmmh lv.

20:28 ygl ybvl bytv ngrvt byvm `pv.

20:29 zh xlq-`dm rsj m`lhym vnxlt `mrv m`l.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase