Main Index: Hebrew Transliteration

 

Job 24

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

24:1 mdvj msdy l`-n&pnv jtym vydjv l`-xzv ymyv.

24:2 gblvt ysygv jdr gzlv vyrjv.

24:3 xmvr ytvmym ynhgv yxblv svr `lmnh.

24:4 y+v `byvnym mdrk yxd xb`v jnyy-`r&.

24:5 hn pr`ym bmdbr y&`v bpjlm msxry l+rp jrbh lv lxm lnjrym.

24:6 bsdh blylv yq&yrv vkrm rsj ylqsv.

24:7 jrvm ylynv mbly lbvs v`yn k$vt bqrh.

24:8 mzrm hrym yr+bv vmbly mx$h xbqv-&vr.

24:9 ygzlv msd ytvm vjl-jny yxblv.

24:10 jrvm hlkv bly lbvs vrjbym ns`v jmr.

24:11 byn-svrtm y&hyrv yqbym drkv vy&m`v.

24:12 mjyr mtym yn`qv vnps-xllym tsvj v`lvh l`-ysym tplh.

24:13 hmh hyv bmrdy-`vr l`-hkyrv drkyv vl` ysbv bntybtyv.

24:14 l`vr yqvm rv&x yq+l-jny v`byvn vblylh yhy kgnb.

24:15 vjyn n`p smrh nsp l`mr l`-tsvrny jyn v$tr pnym ysym.

24:16 xtr bxsk btym yvmm xtmv-lmv l`-ydjv `vr.

24:17 ky yxdv bqr lmv &lmvt ky-ykyr blhvt &lmvt.

24:18 ql-hv` jl-pny-mym tqll xlqtm b`r& l`-ypnh drk krmym.

24:19 &yh gm-xm ygzlv mymy-slg s`vl x+`v.

24:20 yskxhv rxm mtqv rmh jvd l`-yzkr vtsbr kj& jvlh.

24:21 rjh jqrh l` tld v`lmnh l` yy+yb.

24:22 vmsk `byrym bkxv yqvm vl`-y`myn bxyyn.

24:23 ytn-lv lb+x vysjn vjynyhv jl-drkyhm.

24:24 rvmv mj+ v`ynnv vhmkv kkl yqp&vn vkr`s sblt ymlv.

24:25 v`m-l` `pv my ykzybny vysm l`l mlty.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase