Main Index: Hebrew Transliteration

 

Job 27

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

27:1 vy$p `yvb s`t mslv vy`mr.

27:2 xy-`l h$yr msp+y vsdy hmr npsy.

27:3 ky-kl-jvd nsmty by vrvx `lvh b`py.

27:4 `m-tdbrnh spty jvlh vlsvny `m-yhgh rmyh.

27:5 xlylh ly `m-`&dyq `tkm jd-`gvj l`-`$yr tmty mmny.

27:6 b&dqty hxzqty vl` `rph l`-yxrp lbby mymy.

27:7 yhy krsj `yby vmtqvmmy kjvl.

27:8 ky mh-tqvt xnp ky yb&j ky ysl `lvh npsv.

27:9 h&jqtv ysmj `l ky-tbv` jlyv &rh.

27:10 `m-jl-sdy ytjng yqr` `lvh bkl-jt.

27:11 `vrh `tkm byd-`l `sr jm-sdy l` `kxd.

27:12 hn-`tm klkm xzytm vlmh-zh hbl thblv.

27:13 zh xlq-`dm rsj jm-`l vnxlt jry&ym msdy yqxv.

27:14 `m-yrbv bnyv lmv-xrb v&`&`yv l` ysbjv-lxm.

27:15 srydv bmvt yqbrv v`lmntyv l` tbkynh.

27:16 `m-y&br kjpr k$p vkxmr ykyn mlbvs.

27:17 ykyn v&dyq ylbs vk$p nqy yxlq.

27:18 bnh kjs bytv vk$kh jsh n&r.

27:19 jsyr yskb vl` y`$p jynyv pqx v`ynnv.

27:20 tsyghv kmym blhvt lylh gnbtv $vph.

27:21 ys`hv qdym vylk vysjrhv mmqmv.

27:22 vyslk jlyv vl` yxml mydv brvx ybrx.

27:23 yspq jlymv kpymv vysrq jlyv mmqmv.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase