Main Index: Hebrew Transliteration

 

Job 29

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

29:1 vy$p `yvb s`t mslv vy`mr.

29:2 my-ytnny kyrxy-qdm kymy `lvh ysmrny.

29:3 bhlv nrv jly r`sy l`vrv `lk xsk.

29:4 k`sr hyyty bymy xrpy b$vd `lvh jly `hly.

29:5 bjvd sdy jmdy $bybvty njry.

29:6 brx& hlyky bxmh v&vr y&vq jmdy plgy-smn.

29:7 b&`ty sjr jly-qrt brxvb `kyn mvsby.

29:8 r`vny njrym vnxb`v vysysym qmv jmdv.

29:9 srym j&rv bmlym vkp ysymv lpyhm.

29:10 qvl-ngydym nxb`v vlsvnm lxkm dbqh.

29:11 ky `zn smjh vt`srny vjyn r`th vtjydny.

29:12 ky-`ml+ jny msvj vytvm vl`-jzr lv.

29:13 brkt `bd jly tb` vlb `lmnh `rnn.

29:14 &dq lbsty vylbsny kmjyl v&nyp msp+y.

29:15 jynym hyyty ljvr vrglym lp$x `ny.

29:16 `b `nky l`byvnym vrb l`-ydjty `xqrhv.

29:17 v`sbrh mtljvt jvl vmsnyv `slyk +rp.

29:18 v`mr jm-qny `gvj vkxvl `rbh ymym.

29:19 srsy ptvx `ly-mym v+l ylyn bq&yry.

29:20 kbvdy xds jmdy vqsty bydy txlyp.

29:21 ly-smjv vyxlv vydmv lmv j&ty.

29:22 `xry dbry l` ysnv vjlymv t+p mlty.

29:23 vyxlv km+r ly vpyhm pjrv lmlqvs.

29:24 `sxq `lhm l` y`mynv v`vr pny l` ypylvn.

29:25 `bxr drkm v`sb r`s v`skvn kmlk bgdvd k`sr `blym ynxm.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase