Main Index: Hebrew Transliteration

 

Job 30

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

30:1 vjth sxqv jly &jyrym mmny lymym `sr-m`$ty `bvtm lsyt jm-klby &`ny.

30:2 gm-kx ydyhm lmh ly jlymv `bd klx.

30:3 bx$r vbkpn glmvd hjrqym &yh `ms sv`h vms`h.

30:4 hq+pym mlvx jly-syx vsrs rtmym lxmm.

30:5 mn-gv ygrsv yryjv jlymv kgnb.

30:6 bjrv& nxlym lskn xry jpr vkpym.

30:7 byn-syxym ynhqv txt xrvl y$pxv.

30:8 bny-nbl gm-bny bly-sm nk`v mn-h`r&.

30:9 vjth ngyntm hyyty v`hy lhm lmlh.

30:10 tjbvny rxqv mny vmpny l`-xskv rq.

30:11 ky-ytrv ptx vyjnny vr$n mpny slxv.

30:12 jl-ymyn prxx yqvmv rgly slxv vy$lv jly `rxvt `ydm.

30:13 nt$v ntybty lhvty yjylv l` jzr lmv.

30:14 kpr& rxb y`tyv txt s`h htglglv.

30:15 hhpk jly blhvt trdp krvx ndbty vkjb jbrh ysjty.

30:16 vjth jly tstpk npsy y`xzvny ymy-jny.

30:17 lylh j&my nqr mjly vjrqy l` yskbvn.

30:18 brb-kx ytxps lbvsy kpy ktnty y`zrny.

30:19 hrny lxmr v`tmsl kjpr v`pr.

30:20 `svj `lyk vl` tjnny jmdty vttbnn by.

30:21 thpk l`kzr ly bj&m ydk ts+mny.

30:22 ts`ny `l-rvx trkybny vtmggny tsvh.

30:23 ky-ydjty mvt tsybny vbyt mvjd lkl-xy.

30:24 `k l`-bjy yslx-yd `m-bpydv lhn svj.

30:25 `m-l` bkyty lqsh-yvm jgmh npsy l`byvn.

30:26 ky +vb qvyty vyb` rj v`yxlh l`vr vyb` `pl.

30:27 mjy rtxv vl`-dmv qdmny ymy-jny.

30:28 qdr hlkty bl` xmh qmty bqhl `svj.

30:29 `x hyyty ltnym vrj lbnvt yjnh.

30:30 jvry sxr mjly vj&my-xrh mny-xrb.

30:31 vyhy l`bl knry vjgby lqvl bkym.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase