Main Index: Hebrew Transliteration

 

Job 36

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

36:1 vy$p `lyhv` vy`mr.

36:2 ktr-ly zjyr v`xvk ky jvd l`lvh mlym.

36:3 `s` djy lmrxvq vlpjly `tn-&dq.

36:4 ky-`mnm l`-sqr mly tmym djvt jmk.

36:5 hn-`l kbyr vl` ym`$ kbyr kx lb.

36:6 l`-yxyh rsj vmsp+ jnyym ytn.

36:7 l`-ygrj m&dyq jynyv v`t-mlkym lk$` vysybm ln&x vygbhv.

36:8 v`m-`$vrym bzqym ylkdvn bxbly-jny.

36:9 vygd lhm pjlm vpsjyhm ky ytgbrv.

36:10 vygl `znm lmv$r vy`mr ky-ysbvn m`vn.

36:11 `m-ysmjv vyjbdv yklv ymyhm b+vb vsnyhm bnjymym.

36:12 v`m-l` ysmjv bslx yjbrv vygvjv bbly-djt.

36:13 vxnpy-lb ysymv `p l` ysvjv ky `$rm.

36:14 tmt bnjr npsm vxytm bqdsym.

36:15 yxl& jny bjnyv vygl blx& `znm.

36:16 v`p h$ytk mpy-&r rxb l`-mv&q txtyh vnxt slxnk ml` dsn.

36:17 vdyn-rsj ml`t dyn vmsp+ ytmkv.

36:18 ky-xmh pn-y$ytk b$pq vrb-kpr `l-y+k.

36:19 hyjrk svjk l` b&r vkl m`m&y-kx.

36:20 `l-ts`p hlylh ljlvt jmym txtm.

36:21 hsmr `l-tpn `l-`vn ky-jl-zh bxrt mjny.

36:22 hn-`l ysgyb bkxv my kmhv mvrh.

36:23 my-pqd jlyv drkv vmy-`mr pjlt jvlh.

36:24 zkr ky-tsgy` pjlv `sr srrv `nsym.

36:25 kl-`dm xzv-bv `nvs yby+ mrxvq.

36:26 hn-`l sgy` vl` ndj m$pr snyv vl`-xqr.

36:27 ky ygrj n+py-mym yzqv m+r l`dv.

36:28 `sr-yzlv sxqym yrjpv jly `dm rb.

36:29 `p `m-ybyn mprsy-jb ts`vt $ktv.

36:30 hn-prs jlyv `vrv vsrsy hym k$h.

36:31 ky-bm ydyn jmym ytn-`kl lmkbyr.

36:32 jl-kpym k$h-`vr vy&v jlyh bmpgyj.

36:33 ygyd jlyv rjv mqnh `p jl-jvlh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase