Main Index: Hebrew Transliteration

 

Job 39

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

39:1 hydjt jt ldt yjly-$lj xll `ylvt tsmr.

39:2 t$pr yrxym tml`nh vydjt jt ldtnh.

39:3 tkrjnh yldyhn tplxnh xblyhm tslxnh.

39:4 yxlmv bnyhm yrbv bbr y&`v vl`-sbv lmv.

39:5 my-slx pr` xpsy vm$rvt jrvd my ptx.

39:6 `sr-smty jrbh bytv vmsknvtyv mlxh.

39:7 ysxq lhmvn qryh ts`vt nvgs l` ysmj.

39:8 ytvr hrym mrjhv v`xr kl-yrvq ydrvs.

39:9 hy`bh rym jbdk `m-ylyn jl-`bv$k.

39:10 htqsr-rym btlm jbtv `m-ysdd jmqym `xryk.

39:11 htb+x-bv ky-rb kxv vtjzb `lyv ygyjk.

39:12 ht`myn bv ky-ysvb zrjk vgrnk y`$p.

39:13 knp-rnnym njl$h `m-`brh x$ydh vn&h.

39:14 ky-tjzb l`r& b&yh vjl-jpr txmm.

39:15 vtskx ky-rgl tzvrh vxyt hsdh tdvsh.

39:16 hqsyx bnyh ll`-lh lryq ygyjh bly-pxd.

39:17 ky-hsh `lvh xkmh vl`-xlq lh bbynh.

39:18 kjt bmrvm tmry` tsxq l$v$ vlrkbv.

39:19 httn l$v$ gbvrh htlbys &v`rv rjmh.

39:20 htrjysnv k`rbh hvd nxrv `ymh.

39:21 yxprv bjmq vysys bkx y&` lqr`t-nsq.

39:22 ysxq lpxd vl` yxt vl`-ysvb mpny-xrb.

39:23 jlyv trnh `sph lhb xnyt vkydvn.

39:24 brjs vrgz ygm`-`r& vl`-y`myn ky-qvl svpr.

39:25 bdy spr y`mr h`x vmrxvq yryx mlxmh rjm srym vtrvjh.

39:26 hmbyntk y`br-n& yprs knpv ltymn.

39:27 `m-jl-pyk ygbyh nsr vky yrym qnv.

39:28 $lj yskn vytlnn jl-sn-$lj vm&vdh.

39:29 msm xpr-`kl lmrxvq jynyv yby+v.

39:30 v`prxv yjljv-dm vb`sr xllym sm hv`.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase