Main Index: Hebrew Transliteration

 

Job 41

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

41:1 hn-txltv nkzbh hgm `l-mr`yv y+l.

41:2 l`-`kzr ky yjvrnv vmy hv` lpny yty&b.

41:3 my hqdymny v`slm txt kl-hsmym ly-hv`.

41:4 l`-`xrys bdyv vdbr-gbvrvt vxyn jrkv.

41:5 my-glh pny lbvsv bkpl r$nv my ybv`.

41:6 dlty pnyv my ptx $bybvt snyv `ymh.

41:7 g`vh `pyqy mgnym $gvr xvtm &r.

41:8 `xd b`xd ygsv vrvx l`-ybv` bynyhm.

41:9 `ys-b`xyhv ydbqv ytlkdv vl` ytprdv.

41:10 j+ystyv thl `vr vjynyv kjpjpy-sxr.

41:11 mpyv lpydym yhlkv kydvdy `s ytml+v.

41:12 mnxyryv y&` jsn kdvd npvx v`gmn.

41:13 npsv gxlym tlh+ vlhb mpyv y&`.

41:14 b&v`rv ylyn jz vlpnyv tdv& d`bh.

41:15 mply bsrv dbqv y&vq jlyv bl-ymv+.

41:16 lbv y&vq kmv-`bn vy&vq kplx txtyt.

41:17 mstv ygvrv `lym msbrym ytx+`v.

41:18 msyghv xrb bly tqvm xnyt m$j vsryh.

41:19 yxsb ltbn brzl lj& rqbvn nxvsh.

41:20 l`-ybryxnv bn-qst lqs nhpkv-lv `bny-qlj.

41:21 kqs nxsbv tvtx vysxq lrjs kydvn.

41:22 txtyv xdvdy xrs yrpd xrv& jly-+y+.

41:23 yrtyx k$yr m&vlh ym ysym kmrqxh.

41:24 `xryv y`yr ntyb yxsb thvm lsybh.

41:25 `yn-jl-jpr mslv hjsv lbly-xt.

41:26 `t-kl-gbh yr`h hv` mlk jl-kl-bny-sx&.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase