Main Index: Hebrew Transliteration

 

Psalms 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

2:1 lmh rgsv gvym vl`mym yhgv-ryq.

2:2 yty&bv mlky-`r& vrvznym nv$dv-yxd jl-yhvh vjl-msyxv.

2:3 nntqh `t-mv$rvtymv vnslykh mmnv jbtymv.

2:4 yvsb bsmym ysxq `dny yljg-lmv.

2:5 `z ydbr `lymv b`pv vbxrvnv ybhlmv.

2:6 v`ny n$kty mlky jl-&yvn hr-qdsy.

2:7 `$prh `l xq yhvh `mr `ly bny `th `ny hyvm yldtyk.

2:8 s`l mmny v`tnh gvym nxltk v`xztk `p$y-`r&.

2:9 trjm bsb+ brzl kkly yv&r tnp&m.

2:10 vjth mlkym hskylv hv$rv sp+y `r&.

2:11 jbdv `t-yhvh byr`h vgylv brjdh.

2:12 nsqv-br pn-y`np vt`bdv drk ky-ybjr kmj+ `pv `sry kl-xv$y bv.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase