Main Index: Hebrew Transliteration

 

Psalms 7

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

7:1 sgyvn ldvd `sr-sr lyhvh jl-dbry-kvs bn-ymyny.

7:2 yhvh `lhy bk x$yty hvsyjny mkl-rdpy vh&ylny.

7:3 pn-y+rp k`ryh npsy prq v`yn m&yl.

7:4 yhvh `lhy `m-jsyty z`t `m-ys-jvl bkpy.

7:5 `m-gmlty svlmy rj v`xl&h &vrry ryqm.

7:6 yrdp `vyb npsy vysg vyrm$ l`r& xyy vkbvdy ljpr yskn $lh.

7:7 qvmh yhvh b`pk hns` bjbrvt &vrry vjvrh `ly msp+ &vyt.

7:8 vjdt l`mym t$vbbk vjlyh lmrvm svbh.

7:9 yhvh ydyn jmym sp+ny yhvh k&dqy vktmy jly.

7:10 ygmr-n` rj rsjym vtkvnn &dyq vbxn lbvt vklyvt `lhym &dyq.

7:11 mgny jl-`lhym mvsyj ysry-lb.

7:12 `lhym svp+ &dyq v`l zjm bkl-yvm.

7:13 `m-l` ysvb xrbv yl+vs qstv drk vykvnnh.

7:14 vlv hkyn kly-mvt x&yv ldlqym ypjl.

7:15 hnh yxbl-`vn vhrh jml vyld sqr.

7:16 bvr krh vyxprhv vypl bsxt ypjl.

7:17 ysvb jmlv br`sv vjl qdqdv xm$v yrd.

7:18 `vdh yhvh k&dqv v`zmrh sm-yhvh jlyvn.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase