Main Index: Hebrew Transliteration

 

Psalms 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

10:1 lmh yhvh tjmd brxvq tjlym ljtvt b&rh.

10:2 bg`vt rsj ydlq jny ytpsv bmzmvt zv xsbv.

10:3 ky-hll rsj jl-t`vt npsv vb&j brk n`& yhvh.

10:4 rsj kgbh `pv bl-ydrs `yn `lhym kl-mzmvtyv.

10:5 yxylv drkv bkl-jt mrvm msp+yk mngdv kl-&vrryv ypyx bhm.

10:6 `mr blbv bl-`mv+ ldr vdr `sr l`-brj.

10:7 `lh pyhv ml` vmrmvt vtk txt lsvnv jml v`vn.

10:8 ysb bm`rb x&rym bm$trym yhrg nqy jynyv lxlkh y&pnv.

10:9 y`rb bm$tr k`ryh b$kh y`rb lx+vp jny yx+p jny bmskv brstv.

10:10 vdkh ysx vnpl bj&vmyv xlk`ym.

10:11 `mr blbv skx `l h$tyr pnyv bl-r`h ln&x.

10:12 qvmh yhvh `l ns` ydk `l-tskx jnyym.

10:13 jl-mh n`& rsj `lhym `mr blbv l` tdrs.

10:14 r`th ky-`th jml vkj$ tby+ ltt bydk jlyk yjzb xlkh ytvm `th hyyt jvzr.

10:15 sbr zrvj rsj vrj tdrvs-rsjv bl-tm&`.

10:16 yhvh mlk jvlm vjd `bdv gvym m`r&v.

10:17 t`vt jnvym smjt yhvh tkyn lbm tqsyb `znk.

10:18 lsp+ ytvm vdk bl-yv$yp jvd ljr& `nvs mn-h`r&.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase