Main Index: Hebrew Transliteration

 

Psalms 19

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

19:1 lmn&x mzmvr ldvd.

19:2 hsmym m$prym kbvd-`l vmjsh ydyv mgyd hrqyj.

19:3 yvm lyvm ybyj `mr vlylh llylh yxvh-djt.

19:4 `yn-`mr v`yn dbrym bly nsmj qvlm.

19:5 bkl-h`r& y&` qvm vbq&h tbl mlyhm lsms sm-`hl bhm.

19:6 vhv` kxtn y&` mxptv ysys kgbvr lrv& `rx.

19:7 mq&h hsmym mv&`v vtqvptv jl-q&vtm v`yn n$tr mxmtv.

19:8 tvrt yhvh tmymh msybt nps jdvt yhvh n`mnh mxkymt pty.

19:9 pqvdy yhvh ysrym msmxy-lb m&vt yhvh brh m`yrt jynym.

19:10 yr`t yhvh +hvrh jvmdt ljd msp+y-yhvh `mt &dqv yxdv.

19:11 hnxmdym mzhb vmpz rb vmtvqym mdbs vnpt &vpym.

19:12 gm-jbdk nzhr bhm bsmrm jqb rb.

19:13 sgy`vt my-ybyn mn$trvt nqny.

19:14 gm mzdym xsk jbdk `l-ymslv-by `z `ytm vnqyty mpsj rb.

19:15 yhyv lr&vn `mry-py vhgyvn lby lpnyk yhvh &vry vg`ly.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase