Main Index: Hebrew Transliteration

 

Psalms 22

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

22:1 lmn&x jl-`ylt hsxr mzmvr ldvd.

22:2 `ly `ly lmh jzbtny rxvq mysvjty dbry s`gty.

22:3 `lhy `qr` yvmm vl` tjnh vlylh vl`-dvmyh ly.

22:4 v`th qdvs yvsb thlvt ysr`l.

22:5 bk b+xv `btynv b+xv vtpl+mv.

22:6 `lyk zjqv vnml+v bk b+xv vl`-bvsv.

22:7 v`nky tvljt vl`-`ys xrpt `dm vbzvy jm.

22:8 kl-r`y yljgv ly yp+yrv bsph ynyjv r`s.

22:9 gl `l-yhvh ypl+hv y&ylhv ky xp& bv.

22:10 ky-`th gxy mb+n mb+yxy jl-sdy `my.

22:11 jlyk hslkty mrxm mb+n `my `ly `th.

22:12 `l-trxq mmny ky-&rh qrvbh ky-`yn jvzr.

22:13 $bbvny prym rbym `byry bsn ktrvny.

22:14 p&v jly pyhm `ryh +rp vs`g.

22:15 kmym nspkty vhtprdv kl-j&mvty hyh lby kdvng nm$ btvk mjy.

22:16 ybs kxrs kxy vlsvny mdbq mlqvxy vljpr-mvt tsptny.

22:17 ky $bbvny klbym jdt mrjym hqypvny k`ry ydy vrgly.

22:18 `$pr kl-j&mvty hmh yby+v yr`v-by.

22:19 yxlqv bgdy lhm vjl-lbvsy ypylv gvrl.

22:20 v`th yhvh `l-trxq `ylvty ljzrty xvsh.

22:21 h&ylh mxrb npsy myd-klb yxydty.

22:22 hvsyjny mpy `ryh vmqrny rmym jnytny.

22:23 `$prh smk l`xy btvk qhl `hllk.

22:24 yr`y yhvh hllvhv kl-zrj yjqb kbdvhv vgvrv mmnv kl-zrj ysr`l.

22:25 ky l`-bzh vl` sq& jnvt jny vl`-h$tyr pnyv mmnv vbsvjv `lyv smj.

22:26 m`tk thlty bqhl rb ndry `slm ngd yr`yv.

22:27 y`klv jnvym vysbjv yhllv yhvh drsyv yxy lbbkm ljd.

22:28 yzkrv vysbv `l-yhvh kl-`p$y-`r& vystxvv lpnyk kl-mspxvt gvym.

22:29 ky lyhvh hmlvkh vmsl bgvym.

22:30 `klv vystxvv kl-dsny-`r& lpnyv ykrjv kl-yvrdy jpr vnpsv l` xyh.

22:31 zrj yjbdnv y$pr l`dny ldvr.

22:32 yb`v vygydv &dqtv ljm nvld ky jsh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase