Main Index: Hebrew Transliteration

 

Psalms 25

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

25:1 ldvd `lyk yhvh npsy `s`.

25:2 `lhy bk b+xty `l-`bvsh `l-yjl&v `yby ly.

25:3 gm kl-qvyk l` ybsv ybsv hbvgdym ryqm.

25:4 drkyk yhvh hvdyjny `rxvtyk lmdny.

25:5 hdrykny b`mtk vlmdny ky-`th `lhy ysjy `vtk qvyty kl-hyvm.

25:6 zkr-rxmyk yhvh vx$dyk ky mjvlm hmh.

25:7 x+`vt njvry vpsjy `l-tzkr kx$dk zkr-ly-`th lmjn +vbk yhvh.

25:8 +vb-vysr yhvh jl-kn yvrh x+`ym bdrk.

25:9 ydrk jnvym bmsp+ vylmd jnvym drkv.

25:10 kl-`rxvt yhvh x$d v`mt ln&ry brytv vjdtyv.

25:11 lmjn-smk yhvh v$lxt ljvny ky rb-hv`.

25:12 my-zh h`ys yr` yhvh yvrnv bdrk ybxr.

25:13 npsv b+vb tlyn vzrjv yyrs `r&.

25:14 $vd yhvh lyr`yv vbrytv lhvdyjm.

25:15 jyny tmyd `l-yhvh ky hv`-yv&y` mrst rgly.

25:16 pnh-`ly vxnny ky-yxyd vjny `ny.

25:17 &rvt lbby hrxybv mm&vqvty hv&y`ny.

25:18 r`h jnyy vjmly vs` lkl-x+`vty.

25:19 r`h-`vyby ky-rbv vsn`t xm$ sn`vny.

25:20 smrh npsy vh&ylny `l-`bvs ky-x$yty bk.

25:21 tm-vysr y&rvny ky qvytyk.

25:22 pdh `lhym `t-ysr`l mkl &rvtyv.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase