Main Index: Hebrew Transliteration

 

Psalms 31

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

31:1 lmn&x mzmvr ldvd.

31:2 bk yhvh x$yty `l-`bvsh ljvlm b&dqtk pl+ny.

31:3 h+h `ly `znk mhrh h&ylny hyh ly l&vr-mjvz lbyt m&vdvt lhvsyjny.

31:4 ky-$ljy vm&vdty `th vlmjn smk tnxny vtnhlny.

31:5 tv&y`ny mrst zv +mnv ly ky-`th mjvzy.

31:6 bydk `pqyd rvxy pdyth `vty yhvh `l `mt.

31:7 sn`ty hsmrym hbly-sv` v`ny `l-yhvh b+xty.

31:8 `gylh v`smxh bx$dk `sr r`yt `t-jnyy ydjt b&rvt npsy.

31:9 vl` h$grtny byd-`vyb hjmdt bmrxb rgly.

31:10 xnny yhvh ky &r-ly jssh bkj$ jyny npsy vb+ny.

31:11 ky klv bygvn xyy vsnvty b`nxh ksl bjvny kxy vj&my jssv.

31:12 mkl-&rry hyyty xrph vlskny m`d vpxd lmydjy r`y bxv& nddv mmny.

31:13 nskxty kmt mlb hyyty kkly `bd.

31:14 ky smjty dbt rbym mgvr m$byb bhv$dm yxd jly lqxt npsy zmmv.

31:15 v`ny jlyk b+xty yhvh `mrty `lhy `th.

31:16 bydk jtty h&ylny myd-`vyby vmrdpy.

31:17 h`yrh pnyk jl-jbdk hvsyjny bx$dk.

31:18 yhvh `l-`bvsh ky qr`tyk ybsv rsjym ydmv ls`vl.

31:19 t`lmnh spty sqr hdbrvt jl-&dyq jtq bg`vh vbvz.

31:20 mh rb-+vbk `sr-&pnt lyr`yk pjlt lx$ym bk ngd bny `dm.

31:21 t$tyrm b$tr pnyk mrk$y `ys t&pnm b$kh mryb lsnvt.

31:22 brvk yhvh ky hply` x$dv ly bjyr m&vr.

31:23 v`ny `mrty bxpzy ngrzty mngd jynyk `kn smjt qvl txnvny bsvjy `lyk.

31:24 `hbv `t-yhvh kl-x$ydyv `mvnym n&r yhvh vmslm jl-ytr jsh g`vh.

31:25 xzqv vy`m& lbbkm kl-hmyxlym lyhvh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase