Main Index: Hebrew Transliteration

 

Psalms 34

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

34:1 ldvd bsnvtv `t-+jmv lpny `bymlk vygrshv vylk.

34:2 `brkh `t-yhvh bkl-jt tmyd thltv bpy.

34:3 byhvh tthll npsy ysmjv jnvym vysmxv.

34:4 gdlv lyhvh `ty vnrvmmh smv yxdv.

34:5 drsty `t-yhvh vjnny vmkl-mgvrvty h&ylny.

34:6 hby+v `lyv vnhrv vpnyhm `l-yxprv.

34:7 zh jny qr` vyhvh smj vmkl-&rvtyv hvsyjv.

34:8 xnh ml`k-yhvh $byb lyr`yv vyxl&m.

34:9 +jmv vr`v ky-+vb yhvh `sry hgbr yx$h-bv.

34:10 yr`v `t-yhvh qdsyv ky-`yn mx$vr lyr`yv.

34:11 kpyrym rsv vrjbv vdrsy yhvh l`-yx$rv kl-+vb.

34:12 lkv-bnym smjv-ly yr`t yhvh `lmdkm.

34:13 my-h`ys hxp& xyym `hb ymym lr`vt +vb.

34:14 n&r lsvnk mrj vsptyk mdbr mrmh.

34:15 $vr mrj vjsh-+vb bqs slvm vrdphv.

34:16 jyny yhvh `l-&dyqym v`znyv `l-svjtm.

34:17 pny yhvh bjsy rj lhkryt m`r& zkrm.

34:18 &jqv vyhvh smj vmkl-&rvtm h&ylm.

34:19 qrvb yhvh lnsbry-lb v`t-dk`y-rvx yvsyj.

34:20 rbvt rjvt &dyq vmklm y&ylnv yhvh.

34:21 smr kl-j&mvtyv `xt mhnh l` nsbrh.

34:22 tmvtt rsj rjh vsn`y &dyq y`smv.

34:23 pvdh yhvh nps jbdyv vl` y`smv kl-hx$ym bv.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase