Main Index: Hebrew Transliteration

 

Psalms 35

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

35:1 ldvd rybh yhvh `t-yryby lxm `t-lxmy.

35:2 hxzq mgn v&nh vqvmh bjzrty.

35:3 vhrq xnyt v$gr lqr`t rdpy `mr lnpsy ysjtk `ny.

35:4 ybsv vyklmv mbqsy npsy y$gv `xvr vyxprv xsby rjty.

35:5 yhyv km& lpny-rvx vml`k yhvh dvxh.

35:6 yhy-drkm xsk vxlqlqvt vml`k yhvh rdpm.

35:7 ky-xnm +mnv-ly sxt rstm xnm xprv lnpsy.

35:8 tbv`hv sv`h l`-ydj vrstv `sr-+mn tlkdv bsv`h ypl-bh.

35:9 vnpsy tgyl byhvh tsys bysvjtv.

35:10 kl j&mvty t`mrnh yhvh my kmvk m&yl jny mxzq mmnv vjny v`byvn mgzlv.

35:11 yqvmvn jdy xm$ `sr l`-ydjty ys`lvny.

35:12 yslmvny rjh txt +vbh skvl lnpsy.

35:13 v`ny bxlvtm lbvsy sq jnyty b&vm npsy vtplty jl-xyqy tsvb.

35:14 krj-k`x ly hthlkty k`bl-`m qdr sxvty.

35:15 vb&ljy smxv vn`$pv n`$pv jly nkym vl` ydjty qrjv vl`-dmv.

35:16 bxnpy ljgy mjvg xrq jly snymv.

35:17 `dny kmh tr`h hsybh npsy ms`yhm mkpyrym yxydty.

35:18 `vdk bqhl rb bjm j&vm `hllk.

35:19 `l-ysmxv-ly `yby sqr sn`y xnm yqr&v-jyn.

35:20 ky l` slvm ydbrv vjl rgjy-`r& dbry mrmvt yxsbvn.

35:21 vyrxybv jly pyhm `mrv h`x h`x r`th jynynv.

35:22 r`yth yhvh `l-txrs `dny `l-trxq mmny.

35:23 hjyrh vhqy&h lmsp+y `lhy v`dny lryby.

35:24 sp+ny k&dqk yhvh `lhy v`l-ysmxv-ly.

35:25 `l-y`mrv blbm h`x npsnv `l-y`mrv bljnvhv.

35:26 ybsv vyxprv yxdv smxy rjty ylbsv-bst vklmh hmgdylym jly.

35:27 yrnv vysmxv xp&y &dqy vy`mrv tmyd ygdl yhvh hxp& slvm jbdv.

35:28 vlsvny thgh &dqk kl-hyvm thltk.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase