Main Index: Hebrew Transliteration

 

Psalms 41

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

41:1 lmn&x mzmvr ldvd.

41:2 `sry mskyl `l-dl byvm rjh yml+hv yhvh.

41:3 yhvh ysmrhv vyxyhv y`sr b`r& v`l-ttnhv bnps `ybyv.

41:4 yhvh y$jdnv jl-jrs dvy kl-mskbv hpkt bxlyv.

41:5 `ny-`mrty yhvh xnny rp`h npsy ky-x+`ty lk.

41:6 `vyby y`mrv rj ly mty ymvt v`bd smv.

41:7 v`m-b` lr`vt sv` ydbr lbv yqb&-`vn lv y&` lxv& ydbr.

41:8 yxd jly ytlxsv kl-sn`y jly yxsbv rjh ly.

41:9 dbr-blyjl y&vq bv v`sr skb l`-yv$yp lqvm.

41:10 gm-`ys slvmy `sr-b+xty bv `vkl lxmy hgdyl jly jqb.

41:11 v`th yhvh xnny vhqymny v`slmh lhm.

41:12 bz`t ydjty ky-xp&t by ky l`-yryj `yby jly.

41:13 v`ny btmy tmkt by vt&ybny lpnyk ljvlm.

41:14 brvk yhvh `lhy ysr`l mhjvlm vjd hjvlm `mn v`mn.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase