Main Index: Hebrew Transliteration

 

Psalms 49

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

49:1 lmn&x lbny-qrx mzmvr.

49:2 smjv-z`t kl-hjmym h`zynv kl-ysby xld.

49:3 gm-bny `dm gm-bny-`ys yxd jsyr v`byvn.

49:4 py ydbr xkmvt vhgvt lby tbvnvt.

49:5 `+h lmsl `zny `ptx bknvr xydty.

49:6 lmh `yr` bymy rj jvn jqby y$vbny.

49:7 hb+xym jl-xylm vbrb jsrm ythllv.

49:8 `x l`-pdh ypdh `ys l`-ytn l`lhym kprv.

49:9 vyqr pdyvn npsm vxdl ljvlm.

49:10 vyxy-jvd ln&x l` yr`h hsxt.

49:11 ky yr`h xkmym ymvtv yxd k$yl vbjr y`bdv vjzbv l`xrym xylm.

49:12 qrbm btymv ljvlm mskntm ldr vdr qr`v bsmvtm jly `dmvt.

49:13 v`dm byqr bl-ylyn nmsl kbhmvt ndmv.

49:14 zh drkm k$l lmv v`xryhm bpyhm yr&v $lh.

49:15 k&`n ls`vl stv mvt yrjm vyrdv bm ysrym lbqr v&yrm lblvt s`vl mzbl lv.

49:16 `k-`lhym ypdh npsy myd-s`vl ky yqxny $lh.

49:17 `l-tyr` ky-yjsr `ys ky-yrbh kbvd bytv.

49:18 ky l` bmvtv yqx hkl l`-yrd `xryv kbvdv.

49:19 ky-npsv bxyyv ybrk vyvdk ky-ty+yb lk.

49:20 tbv` jd-dvr `bvtyv jd-n&x l` yr`v-`vr.

49:21 `dm byqr vl` ybyn nmsl kbhmvt ndmv.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase