Main Index: Hebrew Transliteration

 

Psalms 50

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

50:1 mzmvr l`$p `l `lhym yhvh dbr vyqr`-`r& mmzrx-sms jd-mb`v.

50:2 m&yvn mkll-ypy `lhym hvpyj.

50:3 yb` `lhynv v`l-yxrs `s-lpnyv t`kl v$bybyv nsjrh m`d.

50:4 yqr` `l-hsmym mjl v`l-h`r& ldyn jmv.

50:5 `$pv-ly x$ydy krty bryty jly-zbx.

50:6 vygydv smym &dqv ky-`lhym sp+ hv` $lh.

50:7 smjh jmy v`dbrh ysr`l v`jydh bk `lhym `lhyk `nky.

50:8 l` jl-zbxyk `vkyxk vjvltyk lngdy tmyd.

50:9 l`-`qx mbytk pr mmkl`tyk jtvdym.

50:10 ky-ly kl-xytv-yjr bhmvt bhrry-`lp.

50:11 ydjty kl-jvp hrym vzyz sdy jmdy.

50:12 `m-`rjb l`-`mr lk ky-ly tbl vml`h.

50:13 h`vkl bsr `byrym vdm jtvdym `sth.

50:14 zbx l`lhym tvdh vslm ljlyvn ndryk.

50:15 vqr`ny byvm &rh `xl&k vtkbdny.

50:16 vlrsj `mr `lhym mh-lk l$pr xqy vts` bryty jly-pyk.

50:17 v`th sn`t mv$r vtslk dbry `xryk.

50:18 `m-r`yt gnb vtr& jmv vjm mn`pym xlqk.

50:19 pyk slxt brjh vlsvnk t&myd mrmh.

50:20 tsb b`xyk tdbr bbn-`mk ttn-dpy.

50:21 `lh jsyt vhxrsty dmyt hyvt-`hyh kmvk `vkyxk v`jrkh ljynyk.

50:22 bynv-n` z`t skxy `lvh pn-`+rp v`yn m&yl.

50:23 zbx tvdh ykbdnny vsm drk `r`nv bysj `lhym.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase