Main Index: Hebrew Transliteration

 

Psalms 51

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

51:1 lmn&x mzmvr ldvd.

51:2 bbv`-`lyv ntn hnby` k`sr-b` `l-bt-sbj.

51:3 xnny `lhym kx$dk krb rxmyk mxh psjy.

51:4 hrbh kb$ny mjvny vmx+`ty +hrny.

51:5 ky-psjy `ny `dj vx+`ty ngdy tmyd.

51:6 lk lbdk x+`ty vhrj bjynyk jsyty lmjn t&dq bdbrk tzkh bsp+k.

51:7 hn-bjvvn xvllty vbx+` yxmtny `my.

51:8 hn-`mt xp&t b+xvt vb$tm xkmh tvdyjny.

51:9 tx+`ny b`zvb v`+hr tkb$ny vmslg `lbyn.

51:10 tsmyjny ssvn vsmxh tglnh j&mvt dkyt.

51:11 h$tr pnyk mx+`y vkl-jvnty mxh.

51:12 lb +hvr br`-ly `lhym vrvx nkvn xds bqrby.

51:13 `l-tslykny mlpnyk vrvx qdsk `l-tqx mmny.

51:14 hsybh ly ssvn ysjk vrvx ndybh t$mkny.

51:15 `lmdh psjym drkyk vx+`ym `lyk ysvbv.

51:16 h&ylny mdmym `lhym `lhy tsvjty trnn lsvny &dqtk.

51:17 `dny spty tptx vpy ygyd thltk.

51:18 ky l`-txp& zbx v`tnh jvlh l` tr&h.

51:19 zbxy `lhym rvx nsbrh lb-nsbr vndkh `lhym l` tbzh.

51:20 hy+ybh br&vnk `t-&yvn tbnh xvmvt yrvslm.

51:21 `z txp& zbxy-&dq jvlh vklyl `z yjlv jl-mzbxk prym.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase