Main Index: Hebrew Transliteration

 

Psalms 68

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

68:1 lmn&x ldvd mzmvr syr.

68:2 yqvm `lhym ypv&v `vybyv vynv$v msn`yv mpnyv.

68:3 khndp jsn tndp khm$ dvng mpny-`s y`bdv rsjym mpny `lhym.

68:4 v&dyqym ysmxv yjl&v lpny `lhym vysysv bsmxh.

68:5 syrv l`lhym zmrv smv $lv lrkb bjrbvt byh smv vjlzv lpnyv.

68:6 `by ytvmym vdyn `lmnvt `lhym bmjvn qdsv.

68:7 `lhym mvsyb yxydym byth mv&y` `$yrym bkvsrvt `k $vrrym sknv &xyxh.

68:8 `lhym b&`tk lpny jmk b&jdk bysymvn $lh.

68:9 `r& rjsh `p-smym n+pv mpny `lhym zh $yny mpny `lhym `lhy ysr`l.

68:10 gsm ndbvt tnyp `lhym nxltk vnl`h `th kvnnth.

68:11 xytk ysbv-bh tkyn b+vbtk ljny `lhym.

68:12 `dny ytn-`mr hmbsrvt &b` rb.

68:13 mlky &b`vt yddvn yddvn vnvt byt txlq sll.

68:14 `m-tskbvn byn sptym knpy yvnh nxph bk$p v`brvtyh byrqrq xrv&.

68:15 bprs sdy mlkym bh tslg b&lmvn.

68:16 hr-`lhym hr-bsn hr gbnnym hr-bsn.

68:17 lmh tr&dvn hrym gbnnym hhr xmd `lhym lsbtv `p-yhvh yskn ln&x.

68:18 rkb `lhym rbtym `lpy sn`n `dny bm $yny bqds.

68:19 jlyt lmrvm sbyt sby lqxt mtnvt b`dm v`p $vrrym lskn yh `lhym.

68:20 brvk `dny yvm yvm yjm$-lnv h`l ysvjtnv $lh.

68:21 h`l lnv `l lmvsjvt vlyhvh `dny lmvt tv&`vt.

68:22 `k-`lhym ymx& r`s `ybyv qdqd sjr mthlk b`smyv.

68:23 `mr `dny mbsn `syb `syb mm&lvt ym.

68:24 lmjn tmx& rglk bdm lsvn klbyk m`ybym mnhv.

68:25 r`v hlykvtyk `lhym hlykvt `ly mlky bqds.

68:26 qdmv srym `xr ngnym btvk jlmvt tvppvt.

68:27 bmqhlvt brkv `lhym yhvh mmqvr ysr`l.

68:28 sm bnymn &jyr rdm sry yhvdh rgmtm sry zblvn sry nptly.

68:29 &vh `lhyk jzk jvzh `lhym zv pjlt lnv.

68:30 mhyklk jl-yrvslm lk yvbylv mlkym sy.

68:31 gjr xyt qnh jdt `byrym bjgly jmym mtrp$ br&y-k$p bzr jmym qrbvt yxp&v.

68:32 y`tyv xsmnym mny m&rym kvs try& ydyv l`lhym.

68:33 mmlkvt h`r& syrv l`lhym zmrv `dny $lh.

68:34 lrkb bsmy smy-qdm hn ytn bqvlv qvl jz.

68:35 tnv jz l`lhym jl-ysr`l g`vtv vjzv bsxqym.

68:36 nvr` `lhym mmqdsyk `l ysr`l hv` ntn jz vtj&mvt ljm brvk `lhym.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase