Main Index: Hebrew Transliteration

 

Psalms 71

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

71:1 bk-yhvh x$yty `l-`bvsh ljvlm.

71:2 b&dqtk t&ylny vtpl+ny h+h-`ly `znk vhvsyjny.

71:3 hyh ly l&vr mjvn lbv` tmyd &vyt lhvsyjny ky-$ljy vm&vdty `th.

71:4 `lhy pl+ny myd rsj mkp mjvl vxvm&.

71:5 ky-`th tqvty `dny yhvh mb+xy mnjvry.

71:6 jlyk n$mkty mb+n mmjy `my `th gvzy bk thlty tmyd.

71:7 kmvpt hyyty lrbym v`th mx$y-jz.

71:8 yml` py thltk kl-hyvm tp`rtk.

71:9 `l-tslykny ljt zqnh kklvt kxy `l-tjzbny.

71:10 ky-`mrv `vyby ly vsmry npsy nvj&v yxdv.

71:11 l`mr `lhym jzbv rdpv vtpsvhv ky-`yn m&yl.

71:12 `lhym `l-trxq mmny `lhy ljzrty xysh.

71:13 ybsv yklv s+ny npsy yj+v xrph vklmh mbqsy rjty.

71:14 v`ny tmyd `yxl vhv$pty jl-kl-thltk.

71:15 py y$pr &dqtk kl-hyvm tsvjtk ky l` ydjty $prvt.

71:16 `bv` bgbrvt `dny yhvh `zkyr &dqtk lbdk.

71:17 `lhym lmdtny mnjvry vjd-hnh `gyd npl`vtyk.

71:18 vgm jd-zqnh vsybh `lhym `l-tjzbny jd-`gyd zrvjk ldvr lkl- ybv` gbvrtk.

71:19 v&dqtk `lhym jd-mrvm `sr-jsyt gdlvt `lhym my kmvk.

71:20 `sr hr`ytnv &rvt rbvt vrjvt tsvb txyynv vmthmvt h`r& tsvb tjlny.

71:21 trb gdlty vt$b tnxmny.

71:22 gm-`ny `vdk bkly-nbl `mtk `lhy `zmrh lk bknvr qdvs ysr`l.

71:23 trnnh spty ky `zmrh-lk vnpsy `sr pdyt.

71:24 gm-lsvny kl-hyvm thgh &dqtk ky-bsv ky-xprv mbqsy rjty.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase