Main Index: Hebrew Transliteration

 

Psalms 72

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

72:1 lslmh `lhym msp+yk lmlk tn v&dqtk lbn-mlk.

72:2 ydyn jmk b&dq vjnyyk bmsp+.

72:3 ys`v hrym slvm ljm vgbjvt b&dqh.

72:4 ysp+ jnyy-jm yvsyj lbny `byvn vydk` jvsq.

72:5 yyr`vk jm-sms vlpny yrx dvr dvrym.

72:6 yrd km+r jl-gz krbybym zrzyp `r&.

72:7 yprx-bymyv &dyq vrb slvm jd-bly yrx.

72:8 vyrd mym jd-ym vmnhr jd-`p$y-`r&.

72:9 lpnyv ykrjv &yym v`ybyv jpr ylxkv.

72:10 mlky trsys v`yym mnxh ysybv mlky sb` v$b` `skr yqrybv.

72:11 vystxvv-lv kl-mlkym kl-gvym yjbdvhv.

72:12 ky-y&yl `byvn msvj vjny v`yn-jzr lv.

72:13 yx$ jl-dl v`byvn vnpsvt `byvnym yvsyj.

72:14 mtvk vmxm$ yg`l npsm vyyqr dmm bjynyv.

72:15 vyxy vytn-lv mzhb sb` vytpll bjdv tmyd kl-hyvm ybrknhv.

72:16 yhy p$t-br b`r& br`s hrym yrjs klbnvn pryv vy&y&v mjyr kjsb h`r&.

72:17 yhy smv ljvlm lpny-sms ynyn smv vytbrkv bv kl-gvym y`srvhv.

72:18 brvk yhvh `lhym `lhy ysr`l jsh npl`vt lbdv.

72:19 vbrvk sm kbvdv ljvlm vyml` kbvdv `t-kl h`r& `mn v`mn.

72:20 klv tplvt dvd bn-ysy.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase