Main Index: Hebrew Transliteration

 

Psalms 77

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

77:1 lmn&x jl-ydytvn l`$p mzmvr.

77:2 qvly `l-`lhym v`&jqh qvly `l-`lhym vh`zyn `ly.

77:3 byvm &rty `dny drsty ydy lylh ngrh vl` tpvg m`nh hnxm npsy.

77:4 `zkrh `lhym v`hmyh `syxh vttj+p rvxy $lh.

77:5 `xzt smrvt jyny npjmty vl` `dbr.

77:6 xsbty ymym mqdm snvt jvlmym.

77:7 `zkrh ngynty blylh jm-lbby `syxh vyxps rvxy.

77:8 hljvlmym yznx `dny vl`-y$yp lr&vt jvd.

77:9 h`p$ ln&x x$dv gmr `mr ldr vdr.

77:10 hskx xnvt `l `m-qp& b`p rxmyv $lh.

77:11 v`mr xlvty hy` snvt ymyn jlyvn.

77:12 `zkyr mjlly-yh ky-`zkrh mqdm pl`k.

77:13 vhgyty bkl-pjlk vbjlylvtyk `syxh.

77:14 `lhym bqds drkk my-`l gdvl k`lhym.

77:15 `th h`l jsh pl` hvdjt bjmym jzk.

77:16 g`lt bzrvj jmk bny-yjqb vyv$p $lh.

77:17 r`vk mym `lhym r`vk mym yxylv `p yrgzv thmvt.

77:18 zrmv mym jbvt qvl ntnv sxqym `p-x&&yk ythlkv.

77:19 qvl rjmk bglgl h`yrv brqym tbl rgzh vtrjs h`r&.

77:20 bym drkk vsbylyk bmym rbym vjqbvtyk l` ndjv.

77:21 nxyt k&`n jmk byd-msh v`hrn.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase