Main Index: Hebrew Transliteration

 

Psalms 78

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

78:1 mskyl l`$p h`zynh jmy tvrty h+v `znkm l`mry-py.

78:2 `ptxh bmsl py `byjh xydvt mny-qdm.

78:3 `sr smjnv vndjm v`bvtynv $prv-lnv.

78:4 l` nkxd mbnyhm ldvr `xrvn m$prym thlvt yhvh vjzvzv vnpl`vtyv `sr jsh.

78:5 vyqm jdvt byjqb vtvrh sm bysr`l `sr &vh `t-`bvtynv lhvdyjm lbnyhm.

78:6 lmjn ydjv dvr `xrvn bnym yvldv yqmv vy$prv lbnyhm.

78:7 vysymv b`lhym k$lm vl` yskxv mjlly-`l vm&vtyv yn&rv.

78:8 vl` yhyv k`bvtm dvr $vrr vmrh dvr l`-hkyn lbv vl`-n`mnh `t-`l rvxv.

78:9 bny-`prym nvsqy rvmy-qst hpkv byvm qrb.

78:10 l` smrv bryt `lhym vbtvrtv m`nv llkt.

78:11 vyskxv jlylvtyv vnpl`vtyv `sr hr`m.

78:12 ngd `bvtm jsh pl` b`r& m&rym sdh-&jn.

78:13 bqj ym vyjbyrm vy&b-mym kmv-nd.

78:14 vynxm bjnn yvmm vkl-hlylh b`vr `s.

78:15 ybqj &rym bmdbr vysq kthmvt rbh.

78:16 vyv&` nvzlym m$lj vyvrd knhrvt mym.

78:17 vyv$ypv jvd lx+`-lv lmrvt jlyvn b&yh.

78:18 vyn$v-`l blbbm ls`l-`kl lnpsm.

78:19 vydbrv b`lhym `mrv hyvkl `l ljrk slxn bmdbr.

78:20 hn hkh-&vr vyzvbv mym vnxlym ys+pv hgm-lxm yvkl tt `m-ykyn s`r ljmv.

78:21 lkn smj yhvh vytjbr v`s nsqh byjqb vgm-`p jlh bysr`l.

78:22 ky l` h`mynv b`lhym vl` b+xv bysvjtv.

78:23 vy&v sxqym mmjl vdlty smym ptx.

78:24 vym+r jlyhm mn l`kl vdgn-smym ntn lmv.

78:25 lxm `byrym `kl `ys &ydh slx lhm lsbj.

78:26 y$j qdym bsmym vynhg bjzv tymn.

78:27 vym+r jlyhm kjpr s`r vkxvl ymym jvp knp.

78:28 vypl bqrb mxnhv $byb lmskntyv.

78:29 vy`klv vysbjv m`d vt`vtm yb` lhm.

78:30 l`-zrv mt`vtm jvd `klm bpyhm.

78:31 v`p `lhym jlh bhm vyhrg bmsmnyhm vbxvry ysr`l hkryj.

78:32 bkl-z`t x+`v-jvd vl`-h`mynv bnpl`vtyv.

78:33 vykl-bhbl ymyhm vsnvtm bbhlh.

78:34 `m-hrgm vdrsvhv vsbv vsxrv-`l.

78:35 vyzkrv ky-`lhym &vrm v`l jlyvn g`lm.

78:36 vyptvhv bpyhm vblsvnm ykzbv-lv.

78:37 vlbm l`-nkvn jmv vl` n`mnv bbrytv.

78:38 vhv` rxvm ykpr jvn vl`-ysxyt vhrbh lhsyb `pv vl`-yjyr kl- xmtv.

78:39 vyzkr ky-bsr hmh rvx hvlk vl` ysvb.

78:40 kmh ymrvhv bmdbr yj&ybvhv bysymvn.

78:41 vysvbv vyn$v `l vqdvs ysr`l htvv.

78:42 l`-zkrv `t-ydv yvm `sr-pdm mny-&r.

78:43 `sr-sm bm&rym `tvtyv vmvptyv bsdh-&jn.

78:44 vyhpk ldm y`ryhm vnzlyhm bl-ystyvn.

78:45 yslx bhm jrb vy`klm v&prdj vtsxytm.

78:46 vytn lx$yl ybvlm vygyjm l`rbh.

78:47 yhrg bbrd gpnm vsqmvtm bxnml.

78:48 vy$gr lbrd bjyrm vmqnyhm lrspym.

78:49 yslx-bm xrvn `pv jbrh vzjm v&rh mslxt ml`ky rjym.

78:50 ypl$ ntyb l`pv l`-xsk mmvt npsm vxytm ldbr h$gyr.

78:51 vyk kl-bkvr bm&rym r`syt `vnym b`hly-xm.

78:52 vy$j k&`n jmv vynhgm kjdr bmdbr.

78:53 vynxm lb+x vl` pxdv v`t-`vybyhm k$h hym.

78:54 vyby`m `l-gbvl qdsv hr-zh qnth ymynv.

78:55 vygrs mpnyhm gvym vypylm bxbl nxlh vyskn b`hlyhm sb+y ysr`l.

78:56 vyn$v vymrv `t-`lhym jlyvn vjdvtyv l` smrv.

78:57 vy$gv vybgdv k`bvtm nhpkv kqst rmyh.

78:58 vykjy$vhv bbmvtm vbp$ylyhm yqny`vhv.

78:59 smj `lhym vytjbr vym`$ m`d bysr`l.

78:60 vy+s mskn slv `hl skn b`dm.

78:61 vytn lsby jzv vtp`rtv byd-&r.

78:62 vy$gr lxrb jmv vbnxltv htjbr.

78:63 bxvryv `klh-`s vbtvltyv l` hvllv.

78:64 khnyv bxrb nplv v`lmntyv l` tbkynh.

78:65 vyq& kysn `dny kgbvr mtrvnn myyn.

78:66 vyk-&ryv `xvr xrpt jvlm ntn lmv.

78:67 vym`$ b`hl yv$p vbsb+ `prym l` bxr.

78:68 vybxr `t-sb+ yhvdh `t-hr &yvn `sr `hb.

78:69 vybn kmv-rmym mqdsv k`r& y$dh ljvlm.

78:70 vybxr bdvd jbdv vyqxhv mmkl`t &`n.

78:71 m`xr jlvt hby`v lrjvt byjqb jmv vbysr`l nxltv.

78:72 vyrjm ktm lbbv vbtbvnvt kpyv ynxm.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase