Main Index: Hebrew Transliteration

 

Psalms 89

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

89:1 mskyl l`ytn h`zrxy.

89:2 x$dy yhvh jvlm `syrh ldr vdr `vdyj `mvntk bpy.

89:3 ky-`mrty jvlm x$d ybnh smym tkn `mvntk bhm.

89:4 krty bryt lbxyry nsbjty ldvd jbdy.

89:5 jd-jvlm `kyn zrjk vbnyty ldr-vdvr k$`k $lh.

89:6 vyvdv smym pl`k yhvh `p-`mvntk bqhl qdsym.

89:7 ky my bsxq yjrk lyhvh ydmh lyhvh bbny `lym.

89:8 `l njr& b$vd-qdsym rbh vnvr` jl-kl-$bybyv.

89:9 yhvh `lhy &b`vt my-kmvk x$yn yh v`mvntk $bybvtyk.

89:10 `th mvsl bg`vt hym bsv` glyv `th tsbxm.

89:11 `th dk`t kxll rhb bzrvj jzk pzrt `vybyk.

89:12 lk smym `p-lk `r& tbl vml`h `th y$dtm.

89:13 &pvn vymyn `th br`tm tbvr vxrmvn bsmk yrnnv.

89:14 lk zrvj jm-gbvrh tjz ydk trvm ymynk.

89:15 &dq vmsp+ mkvn k$`k x$d v`mt yqdmv pnyk.

89:16 `sry hjm yvdjy trvjh yhvh b`vr-pnyk yhlkvn.

89:17 bsmk ygylvn kl-hyvm vb&dqtk yrvmv.

89:18 ky-tp`rt jzmv `th vbr&nk trym qrnnv.

89:19 ky lyhvh mgnnv vlqdvs ysr`l mlknv.

89:20 `z dbrt-bxzvn lx$ydyk vt`mr svyty jzr jl-gbvr hrymvty bxvr mjm.

89:21 m&`ty dvd jbdy bsmn qdsy msxtyv.

89:22 `sr ydy tkvn jmv `p-zrvjy t`m&nv.

89:23 l`-ys` `vyb bv vbn-jvlh l` yjnnv.

89:24 vktvty mpnyv &ryv vmsn`yv `gvp.

89:25 v`mvnty vx$dy jmv vbsmy trvm qrnv.

89:26 vsmty bym ydv vbnhrvt ymynv.

89:27 hv` yqr`ny `by `th `ly v&vr ysvjty.

89:28 `p-`ny bkvr `tnhv jlyvn lmlky-`r&.

89:29 ljvlm `smvr-lv x$dy vbryty n`mnt lv.

89:30 vsmty ljd zrjv vk$`v kymy smym.

89:31 `m-yjzbv bnyv tvrty vbmsp+y l` ylkvn.

89:32 `m-xqty yxllv vm&vty l` ysmrv.

89:33 vpqdty bsb+ psjm vbngjym jvnm.

89:34 vx$dy l`-`pyr mjmv vl`-`sqr b`mvnty.

89:35 l`-`xll bryty vmv&` spty l` `snh.

89:36 `xt nsbjty bqdsy `m-ldvd `kzb.

89:37 zrjv ljvlm yhyh vk$`v ksms ngdy.

89:38 kyrx ykvn jvlm vjd bsxq n`mn $lh.

89:39 v`th znxt vtm`$ htjbrt jm-msyxk.

89:40 n`rth bryt jbdk xllt l`r& nzrv.

89:41 pr&t kl-gdrtyv smt mb&ryv mxth.

89:42 s$hv kl-jbry drk hyh xrph lsknyv.

89:43 hrymvt ymyn &ryv hsmxt kl-`vybyv.

89:44 `p-tsyb &vr xrbv vl` hqymtv bmlxmh.

89:45 hsbt m+hrv vk$`v l`r& mgrth.

89:46 hq&rt ymy jlvmyv hj+yt jlyv bvsh $lh.

89:47 jd-mh yhvh t$tr ln&x tbjr kmv-`s xmtk.

89:48 zkr-`ny mh-xld jl-mh-sv` br`t kl-bny-`dm.

89:49 my gbr yxyh vl` yr`h-mvt yml+ npsv myd-s`vl $lh.

89:50 `yh x$dyk hr`snym `dny nsbjt ldvd b`mvntk.

89:51 zkr `dny xrpt jbdyk s`ty bxyqy kl-rbym jmym.

89:52 `sr xrpv `vybyk yhvh `sr xrpv jqbvt msyxk.

89:53 brvk yhvh ljvlm `mn v`mn.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase