Main Index: Hebrew Transliteration

 

Psalms 91

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

91:1 ysb b$tr jlyvn b&l sdy ytlvnn.

91:2 `mr lyhvh mx$y vm&vdty `lhy `b+x-bv.

91:3 ky hv` y&ylk mpx yqvs mdbr hvvt.

91:4 b`brtv y$k lk vtxt-knpyv tx$h &nh v$xrh `mtv.

91:5 l`-tyr` mpxd lylh mx& yjvp yvmm.

91:6 mdbr b`pl yhlk mq+b ysvd &hrym.

91:7 ypl m&dk `lp vrbbh mymynk `lyk l` ygs.

91:8 rq bjynyk tby+ vslmt rsjym tr`h.

91:9 ky-`th yhvh mx$y jlyvn smt mjvnk.

91:10 l`-t`nh `lyk rjh vngj l`-yqrb b`hlk.

91:11 ky ml`kyv y&vh-lk lsmrk bkl-drkyk.

91:12 jl-kpym ys`vnk pn-tgp b`bn rglk.

91:13 jl-sxl vptn tdrk trm$ kpyr vtnyn.

91:14 ky by xsq v`pl+hv `sgbhv ky-ydj smy.

91:15 yqr`ny v`jnhv jmv-`nky b&rh `xl&hv v`kbdhv.

91:16 `rk ymym `sbyjhv v`r`hv bysvjty.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase