Main Index: Hebrew Transliteration

 

Psalms 94

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

94:1 `l-nqmvt yhvh `l nqmvt hvpyj.

94:2 hns` sp+ h`r& hsb gmvl jl-g`ym.

94:3 jd-mty rsjym yhvh jd-mty rsjym yjlzv.

94:4 ybyjv ydbrv jtq yt`mrv kl-pjly `vn.

94:5 jmk yhvh ydk`v vnxltk yjnv.

94:6 `lmnh vgr yhrgv vytvmym yr&xv.

94:7 vy`mrv l` yr`h-yh vl`-ybyn `lhy yjqb.

94:8 bynv bjrym bjm vk$ylym mty tskylv.

94:9 hn+j `zn hl` ysmj `m-y&r jyn hl` yby+.

94:10 hy$r gvym hl` yvkyx hmlmd `dm djt.

94:11 yhvh ydj mxsbvt `dm ky-hmh hbl.

94:12 `sry hgbr `sr-ty$rnv yh vmtvrtk tlmdnv.

94:13 lhsqy+ lv mymy rj jd ykrh lrsj sxt.

94:14 ky l`-y+s yhvh jmv vnxltv l` yjzb.

94:15 ky-jd-&dq ysvb msp+ v`xryv kl-ysry-lb.

94:16 my-yqvm ly jm-mrjym my-yty&b ly jm-pjly `vn.

94:17 lvly yhvh jzrth ly kmj+ sknh dvmh npsy.

94:18 `m-`mrty m+h rgly x$dk yhvh y$jdny.

94:19 brb srjpy bqrby tnxvmyk ysjsjv npsy.

94:20 hyxbrk k$` hvvt y&r jml jly-xq.

94:21 ygvdv jl-nps &dyq vdm nqy yrsyjv.

94:22 vyhy yhvh ly lmsgb v`lhy l&vr mx$y.

94:23 vysb jlyhm `t-`vnm vbrjtm y&mytm y&mytm yhvh `lhynv.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase