Main Index: Hebrew Transliteration

 

Psalms 97

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

97:1 yhvh mlk tgl h`r& ysmxv `yym rbym.

97:2 jnn vjrpl $bybyv &dq vmsp+ mkvn k$`v.

97:3 `s lpnyv tlk vtlh+ $byb &ryv.

97:4 h`yrv brqyv tbl r`th vtxl h`r&.

97:5 hrym kdvng nm$v mlpny yhvh mlpny `dvn kl-h`r&.

97:6 hgydv hsmym &dqv vr`v kl-hjmym kbvdv.

97:7 ybsv kl-jbdy p$l hmthllym b`lylym hstxvv-lv kl-`lhym.

97:8 smjh vtsmx &yvn vtglnh bnvt yhvdh lmjn msp+yk yhvh.

97:9 ky-`th yhvh jlyvn jl-kl-h`r& m`d njlyt jl-kl-`lhym.

97:10 `hby yhvh sn`v rj smr npsvt x$ydyv myd rsjym y&ylm.

97:11 `vr zrj l&dyq vlysry-lb smxh.

97:12 smxv &dyqym byhvh vhvdv lzkr qdsv.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase