Main Index: Hebrew Transliteration

 

Psalms 102

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

102:1 tplh ljny ky-yj+p vlpny yhvh yspk syxv.

102:2 yhvh smjh tplty vsvjty `lyk tbv`.

102:3 `l-t$tr pnyk mmny byvm &r ly h+h-`ly `znk byvm `qr` mhr jnny.

102:4 ky-klv bjsn ymy vj&mvty kmv-qd nxrv.

102:5 hvkh-kjsb vybs lby ky-skxty m`kl lxmy.

102:6 mqvl `nxty dbqh j&my lbsry.

102:7 dmyty lq`t mdbr hyyty kkv$ xrbvt.

102:8 sqdty v`hyh k&pvr bvdd jl-gg.

102:9 kl-hyvm xrpvny `vyby mhvlly by nsbjv.

102:10 ky-`pr klxm `klty vsqvy bbky m$kty.

102:11 mpny-zjmk vq&pk ky ns`tny vtslykny.

102:12 ymy k&l n+vy v`ny kjsb `ybs.

102:13 v`th yhvh ljvlm tsb vzkrk ldr vdr.

102:14 `th tqvm trxm &yvn ky-jt lxnnh ky-b` mvjd.

102:15 ky-r&v jbdyk `t-`bnyh v`t-jprh yxnnv.

102:16 vyyr`v gvym `t-sm yhvh vkl-mlky h`r& `t-kbvdk.

102:17 ky-bnh yhvh &yvn nr`h bkbvdv.

102:18 pnh `l-tplt hjrjr vl`-bzh `t-tpltm.

102:19 tktb z`t ldvr `xrvn vjm nbr` yhll-yh.

102:20 ky-hsqyp mmrvm qdsv yhvh msmym `l-`r& hby+.

102:21 lsmj `nqt `$yr lptx bny tmvth.

102:22 l$pr b&yvn sm yhvh vthltv byrvslm.

102:23 bhqb& jmym yxdv vmmlkvt ljbd `t-yhvh.

102:24 jnh bdrk kxv q&r ymy.

102:25 `mr `ly `l-tjlny bx&y ymy bdvr dvrym snvtyk.

102:26 lpnym h`r& y$dt vmjsh ydyk smym.

102:27 hmh y`bdv v`th tjmd vklm kbgd yblv klbvs txlypm vyxlpv.

102:28 v`th-hv` vsnvtyk l` ytmv.

102:29 bny-jbdyk yskvnv vzrjm lpnyk ykvn.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase