Main Index: Hebrew Transliteration

 

Psalms 108

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

108:1 syr mzmvr ldvd.

108:2 nkvn lby `lhym `syrh v`zmrh `p-kbvdy.

108:3 jvrh hnbl vknvr `jyrh sxr.

108:4 `vdk bjmym yhvh v`zmrk bl-`mym.

108:5 ky-gdvl mjl-smym x$dk vjd-sxqym `mtk.

108:6 rvmh jl-smym `lhym vjl kl-h`r& kbvdk.

108:7 lmjn yxl&vn ydydyk hvsyjh ymynk vjnny.

108:8 `lhym dbr bqdsv `jlzh `xlqh skm vjmq $kvt `mdd.

108:9 ly gljd ly mnsh v`prym mjvz r`sy yhvdh mxqqy.

108:10 mv`b $yr rx&y jl-`dvm `slyk njly jly-plst `trvjj.

108:11 my yblny jyr mb&r my nxny jd-`dvm.

108:12 hl`-`lhym znxtnv vl`-t&` `lhym b&b`tynv.

108:13 hbh-lnv jzrt m&r vsv` tsvjt `dm.

108:14 b`lhym njsh-xyl vhv` ybv$ &rynv.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase