Main Index: Hebrew Transliteration

 

Psalms 145

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

145:1 thlh ldvd `rvmmk `lvhy hmlk v`brkh smk ljvlm vjd.

145:2 bkl-yvm `brkk v`hllh smk ljvlm vjd.

145:3 gdvl yhvh vmhll m`d vlgdltv `yn xqr.

145:4 dvr ldvr ysbx mjsyk vgbvrtyk ygydv.

145:5 hdr kbvd hvdk vdbry npl`vtyk `syxh.

145:6 vjzvz nvr`tyk y`mrv vgdvltyk `$prnh.

145:7 zkr rb-+vbk ybyjv v&dqtk yrnnv.

145:8 xnvn vrxvm yhvh `rk `pym vgdl-x$d.

145:9 +vb-yhvh lkl vrxmyv jl-kl-mjsyv.

145:10 yvdvk yhvh kl-mjsyk vx$ydyk ybrkvkh.

145:11 kbvd mlkvtk y`mrv vgbvrtk ydbrv.

145:12 lhvdyj lbny h`dm gbvrtyv vkbvd hdr mlkvtv.

145:13 mlkvtk mlkvt kl-jlmym vmmsltk bkl-dvr vdvr.

145:14 $vmk yhvh lkl-hnplym vzvqp lkl-hkpvpym.

145:15 jyny-kl `lyk ysbrv v`th nvtn-lhm `t-`klm bjtv.

145:16 pvtx `t-ydk vmsbyj lkl-xy r&vn.

145:17 &dyq yhvh bkl-drkyv vx$yd bkl-mjsyv.

145:18 qrvb yhvh lkl-qr`yv lkl `sr yqr`hv b`mt.

145:19 r&vn-yr`yv yjsh v`t-svjtm ysmj vyvsyjm.

145:20 svmr yhvh `t-kl-`hbyv v`t kl-hrsjym ysmyd.

145:21 thlt yhvh ydbr-py vybrk kl-bsr sm qdsv ljvlm vjd.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase