Main Index: Hebrew Transliteration

 

Psalms 148

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

148:1 hllv yh hllv `t-yhvh mn-hsmym hllvhv bmrvmym.

148:2 hllvhv kl-ml`kyv hllvhv kl-&b`v.

148:3 hllvhv sms vyrx hllvhv kl-kvkby `vr.

148:4 hllvhv smy hsmym vhmym `sr mjl hsmym.

148:5 yhllv `t-sm yhvh ky hv` &vh vnbr`v.

148:6 vyjmydm ljd ljvlm xq-ntn vl` yjbvr.

148:7 hllv `t-yhvh mn-h`r& tnynym vkl-thmvt.

148:8 `s vbrd slg vqy+vr rvx $jrh jsh dbrv.

148:9 hhrym vkl-gbjvt j& pry vkl-`rzym.

148:10 hxyh vkl-bhmh rms v&pvr knp.

148:11 mlky-`r& vkl-l`mym srym vkl-sp+y `r&.

148:12 bxvrym vgm-btvlvt zqnym jm-njrym.

148:13 yhllv `t-sm yhvh ky-nsgb smv lbdv hvdv jl-`r& vsmym.

148:14 vyrm qrn ljmv thlh lkl-x$ydyv lbny ysr`l jm-qrbv hllv-yh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase